Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 april 2013
gepubliceerd op 17 oktober 2014

Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Sint-Gillis

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029508
pub.
17/10/2014
prom.
12/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Sint-Gillis


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 augustus 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van de verhoging van de prijzen van de wedstrijden van sommige academische stichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van het presentiegeld toegekend aan de leden van de « Académie royale de Médecine de Belgique » sluiten tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Sint-Gillis;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het advies van de Algemene Dienst Inspectie voor Cultuur, uitgebracht op 14 december 2012;

Gelet op het advies van de Raad voor Openbare Bibliotheken, uitgebracht op 23 januari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 februari 2013;

Gelet op de aanvraag ingediend door de gemeente Sint-Gillis op 29 september 2012;

Gelet op de ontvankelijkheid van het dossier, waarvan op 12 oktober 2012 kennis werd gegeven;

Overwegende dat de door de gemeente Sint-Gillis georganiseerde bibliotheek de voorwaarden vervult om erkend te worden als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 1;

Overwegende dat het bevoegdheidsgebied van die bibliotheek de gemeente Sint-Gillis is, waarvan het aantal inwoners tussen 35.000 en 50.000 ligt, Besluit :

Artikel 1.De door de gemeente Sint-Gillis georganiseerde bibliotheek wordt erkend als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 1.

Art. 2.Ze geniet 6 (zes) forfaitaire subsidies als tegemoetkoming in de bezoldiging van de permanente leden, ten bedrage van 120.000 (honderdtwintigduizend) euro, en een vaste werkings- en activiteitensubsidie van 5.000 (vijfduizend) euro.

Art. 3.De vaste werkings- en activiteitensubsidie wordt uitbetaald op grond van de volgende progressieve schijven : - 60 % van de subsidie voor het jaar 2013; - 70 % van de subsidie voor het jaar 2014; - 80 % van de subsidie voor het jaar 2015; - 90 % van de subsidie voor het jaar 2016; - 100 % van de subsidie voor het jaar 2017.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 augustus 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van de verhoging van de prijzen van de wedstrijden van sommige academische stichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van het presentiegeld toegekend aan de leden van de « Académie royale de Médecine de Belgique » sluiten tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Sint-Gillis wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 12 april 2013.

Mevr. F. LAANAN

^