Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 november 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002003488 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002003499 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002009991 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002, is machtiging verleend aan : de heer ****-****'(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002009979 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel gegeven op 26 september 2002, is ten verzoeke van Mevr. Galle type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002054062 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, weduwnaar van ****, ****, geboren te **** (...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002003457 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002010064 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Addendum Na de tekst betreffende de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad nr. 362 van 15 november 2002, pagina 51467, van het koninklijk besluit van 11 november 2002 waarbij de heer Elslander, J.-C., rechter in de rechtb « Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afde(...) type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002013283 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 04/10/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002016213 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002022889 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die cisapride bevatten type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002022937 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43, § 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002022827 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg

decreet

type decreet prom. 07/10/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Kroatië anderzijds, en de bijlagen I tot VIII, de Protocolen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en de slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001.

beschikking

type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden en met de Bijlagen I en II, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002028111 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van de verhoging van de prijzen van de wedstrijden van sommige academische stichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende rangschikking van de cursussen in de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van de toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de weddenschalen van het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « NetBrussel »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling voor het basisonderwijs van een typemodel voor het actieproject voor positieve discriminatie in toepassing van artikel 8, § 2 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Adviescommissie ingesteld voor de toekenning van de hoedanigheid van topsporter of van sportbelofte en tot wijziging van het besluit van 13 juli 2001 tot vaststelling van de bedragen van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Adviescommissie ingesteld voor het onderzoek van de programmaplannen van de erkende sportfederaties en sportverenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het model van de overeenkomst bedoeld bij artikel 11, lid 2, van het besluit van 17 juli 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de Gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap en sommige maatregelen voor zijn uitvoering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001 tot vaststelling van de tarifering van de diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2000 betreffende de strijd tegen de cameraria ohridella vlinder die de paardekastanjes bedreigt

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/07/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende toekenning van een bijkomende betrekking als schoolhoofd aan de stad Eupen voor het schooljaar 2001-2002 type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/08/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002033092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vastlegging van de zetel van de Raad voor de ontwikkelingssamenwerking in de Duitstalige Gemeenschap en benoeming van de leden ervan type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 oktober 1995 houdende vaststelling van bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontroleerde leerverbintenissen voor bepaalde beroepen in de vorming van de Middenstand

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002036410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede en de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002011427 bron ministerie van economische zaken Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken. Aanpassing van de rechten en vergoedingen met ingang van 1 januari 2003 Tijdens zijn vergadering van 3 en 4 oktober 2002 heeft de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau de ta De aldus gewijzigde tekst van de artikelen 25, 26, 32 en 33 luidt als volgt : Artikel 25. 1. Het(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 13 met betrekking tot de markering van de voertuigen van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief GPI 13 van de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking MINISTERIUM DES INNERN Rundschreiben GPI 13 über die Kennzeichnung der Fahrzeuge der auf zwe(...) type omzendbrief prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken De verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheden met betrekking tot de veiligheid in de stations. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de ve MINISTERIUM DES INNERN Verantwortung der Verwaltungsbehörden in puncto Sicherheit in Bahnhöf(...) type omzendbrief prom. 20/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002002301 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 534 Eindejaarstoelage 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002003496 bron ministerie van financien Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de belanghebbenden inzake de lijst van landen waarvan de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België Op de portaalsite van het Federaal Ministerie van Financiën www Gemotiveerde opmerkingen met betrekking tot voornoemde lijst van landen kunnen schriftelijk worden (...) type bericht prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002021455 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 oktober 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 oktober 200 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2541 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

document

type document prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het k De examenzittijd begint op 1 januari 2003. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesl(...) type document prom. 18/07/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002033093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de DuitstaligeGemeenschap houdende toekenning van een bijkomende betrekking als schoolhoofd aan de stad Eupen voor het schooljaar 2002-2003 type document prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Luchtvaart Examenkalender 2003 De data die in de onderstaande kalender worden vermeld, kunnen gewijzigd worden indien de omstandigheden het vereisen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Alle aanvragen tot deelname aan een examen dienen schriftelijk en individueel te worden ingediend t(...) type document prom. -- pub. 22/11/2002 numac 2002028112 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Bekendmaking overeenkomstig het typebestek goedgekeurd door de Waalse Regering op 27 april 1995 en 1 april 1999 (artikel 3, § 3, derde streepje) Prijzen van kracht vanaf 1 september 2002 voor de concessies van leerlingenvervoer(...) In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2002, blz. 45050 en volgende, dient « 1,8241 » in plaats (...)
^