Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 juli 2002
gepubliceerd op 31 juli 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1994 betreffende de eigendomsoverdracht van sommige onroerende goederen naar het Waalse Gewest

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029369
pub.
31/07/2002
prom.
04/07/2002
ELI
eli/besluit/2002/07/04/2002029369/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1994 betreffende de eigendomsoverdracht van sommige onroerende goederen naar het Waalse Gewest


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op het decreet II van de Franse Gemenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 3, 5, 9 en 12;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1994 betreffende de overdracht van de eigendom van sommige onroerende goederen naar het Waalse Gewest;

Overwegende dat terreinspercelen, die enerzijds te Dalhem en anderzijds te Vieuxville gelegen zijn, in bovenvermeld besluit van 14 oktober 1994 zouden moeten opgenomen zijn en dat dit niet het geval is;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2001;

Gelet op het eensluidend advies van de Waalse Regering, gegeven op 23 mei 2002;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage van het belsuit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1994 betreffende de eigendomsoverdracht van sommige onroerende goederen naar het Waalse Gewest, onder streepje « Toeristisch landschap van Blégny-Trembleur », moeten na de woorden « Dalhem/1e afd./A 225/2C, A 226 K, A 227/3, A 290/2, A 181/2 », de woorden « ,A 292/2A en A 292 C » toegevoegd worden.

Art. 2.In dezelfde bijlage, onder streepje « Hoeve van Palogne », moeten na de woorden « Ferrières/2e afd./ Vieuxville/A 1405 G, A 995 M/2, A 1382 N, A 1384 K, A 1384 L, A 1394 R, A 1394 S, A 1394 T, A 1394 V, A 1394 M, A 1396 B/2, A 1396 E/2, A 1396 N, A 1400 N, A 1399 G, A 1396 T, A 1396 R, A 1400 V », de woorden « , A 1396 S, A 1409 F, A 1400 A 2 en A 1396 D 2 » toegvoegd worden ».

Art. 3.De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit belsuit.

Brussel, 4 juli 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister-President, H. HASQUIN

^