Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002011305 bron ministerie van economische zaken Wet tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de N.V. Distrigas en de N.V. Fluxys type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002000400 bron ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel en tot invoering van verscheidene bepalingen voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002000398 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2002 numac 2002009735 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is de heer Verheyden, Th., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is Mevr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2002 numac 2002009734 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 17 april 2002 : - is de heer Verheyden, Th., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is Mevr. P Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2002 numac 2002009736 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Doornik op vierenveertig teruggebracht. De standplaats, die te Lessen vacant is tengevolge de leeftijdsgrens van de heer Plaitin, M., Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is aan de heer Plaitin, M., ontslag verleend uit zijn a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2002 numac 2002009737 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 19 maart 2002, dat inwerking treedt op 31 augustus 2002, is aan de heer Cordon, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwer Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022561 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en tot vaststelling van de tijdelijke vermindering of vrijstelling van werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022563 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van de invoeginterim type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022560 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinitiatief en tot vaststelling van de vrijstelling van werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de omkadering en opleiding van gerechtigden op maatschappelijke integratie die bij overeenkomst worden tewerkgesteld bij een privé-onderneming type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022566 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een deeltijdse tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een gerechtigde op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022565 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022564 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022568 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022634 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022536 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022535 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002027668 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 0,125 euro genieten per uur gepresteerd in 2001 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002027669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1994 betreffende de eigendomsoverdracht van sommige onroerende goederen naar het Waalse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002002212 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 528. - Het vaderschapsverlof en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/07/2002 numac 2002021308 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 26 april 2002 in zake F. Techy tegen S. Metselaar, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 3 mei 2002 « Schendt artikel 319, § 3, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet d(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/07/2002 numac 2002040307 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2002, 110,94 punten bedraagt, tegenover 110,58 punten in juni 2002, hetge Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2002 numac 2002022616 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch Comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot werkend lid bij genoemd comité, Mevr. Mylemans, P., als ve(...)
^