Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 december 2001
gepubliceerd op 10 april 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels voor de aanpassingen van de lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029152
pub.
10/04/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/13/2002029152/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels voor de aanpassingen van de lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 87;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 1998 tot oprichting van de Coördinatieraad en de Zoneraden voor het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 juli 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 30 augustus 2001;

Gelet op de beraadgslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2001 op de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2001, bij toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Besluit :

Artikel 1.Voor het jaar 2002, worden de dotaties van de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie berekend aan de hand van een van de volgende formules : 1° rekenkundig gemiddelde van de dotaties toegekend in 2000 en 2001;2° verlenging van de in 2001 toegekende dotatie. De Minister belast met het Onderwijs voor Sociale Promotie beslist, door één van de twee formules bedoeld in het eerste lid te kiezen, over de formule die aan het geheel van de inrichtingen van onderwijs voor sociale promotie georganiseerd door de Franse Gemeenschap moet worden toegepast.

Elk vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan van inrichtende machten beslist, door één van de twee formules bedoeld in het eerste lid te kiezen, over de formule die aan het geheel van de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie georganiseerd door de inrichtende machten waarvan hij de leiding heeft, moet worden toegepast.

Art. 2.§ 1. Elke inrichting van de Franse Gemeenschap, met de toestemming van het uitvoerend bureau van de coördinatieraad voor onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 1998 tot oprichting van de Coördinatieraad en de Zoneraden voor het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap, en elke inrichtende macht mogen een deel van hun lestijdendotatie besteden aan het geheel van de volgende activiteiten : lestijden die worden omgezet in omkaderingsbetrekkingen bij toepassing van artikel 111, § 1, 6e lid, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, vergadering van de studieraad, toegangsverrichtingen, verrichtingen voor pedagogische opvolg, voor sanctie van studies en van pedagogische en technische expertise. § 2. De in § 1 bedoelde periodes kunnen, op gecumuleerde wijze, geen totaal van 2000 lestijden en 8 percent van de lestijdendotatie bedoeld in artikel 82 van voornoemd decreet van 16 april 1991, overschrijden.

Art. 3.Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 tot vaststelling van de regels voor de aanpassing van de lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 5.De Minister van de Franse Gemeenschap tot wier bevoegdheid het Onderwijs voor Sociale Promotie behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 december 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^