Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002003160 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière Straat « du Bois du Breucq », een grond voor een oppervlakte volgens het meten van 390,908, m 2(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling van lokale polities Bij koninklijk besluit van 7 maart 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van IEPER/WERVIK/HEUVELLAND/MESEN/ POPERINGE/VLETEREN /LANGEMARKT-POELKAPELLE/ MOORSLEDE/STADEN/ZONNEBEKE ingesteld op datum van 1 Bij koninklijk besluit van 8 maart 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van EIGENBR(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002000280 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale politie. - Vrijwillige beëindiging van een mandaat Bij koninklijk besluit nr. 845 van 14 maart 2002 en bij toepassing van artikel VII.III.127 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het persone type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002012117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal fonds van de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002012207 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar in 1997 en 56 jaar in 1998 type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002012249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 1999 en 2000 type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002012373 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002012388 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002012389 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002012445 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van de modaliteiten in verband met de arbeidsduurverkorting

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002009345 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 14 maart 2002 werd de heer Leclercq, N., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 18 maart 2002, om het ambt van plaatsver

beschikking

type beschikking prom. 21/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002031190 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de inrichting van beperkt eenrichtingsverkeer en houdende de toekenning van toelagen aan gemeenten voor het inrichten van beperkt eenrichtingsverkeer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002027346 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een toelage voor de uitvoering van bepaalde jachtbedrijfsinrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002027347 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een Fiscale Cel van het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de procedure voor het indienen van de aanvragen tot het bekomen van studietoelagen voor secundair en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie in het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de vaste bevorderings- en selectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 10/04/2002 numac 2002029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels voor de aanpassingen van de lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 10/04/2002 numac 2002035346 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende tweede bijsturing van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 10/04/2002 numac 2002035406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002035450 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002035407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002035458 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de kraamcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002018023 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kortgeding voor de Raad van State De heer Dombier c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A/ 116.669/XIII - 2544. Het bestreden besluit i(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002018022 bron college van de federale ombudsmannen Bevestiging van adresverandering Het College van de federale ombudsmannen bevestigt hiermee dat zijn zetel op 1 mei 1998 werd overgebracht naar de Hertogstraat 43, te 1000 Brussel.

document

type document prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002021124 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Meerjarig onderzoeksprogramma over actuele problemen m.b.t. de sociale cohesie. - Tweede oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 31 mei 2000 heeft de Minister De DWTC doen thans een tweede oproep tot Belgische universitaire instellingen en onderzoeks- en stu(...) type document prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002021131 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « STEREO » dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerra Het onderzoeksprogramma « STEREO » omvat de volgende vier luiken : 1. Opbouw van wetenschappelij(...) type document prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002021143 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht AGORA van de DWTC I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van De DWTC doen een oproep tot de universitaire instellingen en onderzoekcentra uit de non-profitsecto(...)

erratum

type erratum prom. 04/05/2001 pub. 10/04/2002 numac 2002035472 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2002 numac 2002016087 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002 wordt de heer Imberechts, Hein, werkleider , met ingang van 1 juli 2001, in het Nederlands taalkader, benoemd tot hoofd van een departement (trap II) bij het(...) De ranginneming voor de bevordering tot een hogere wedde en tot een hogere graad wordt vastgesteld (...)
^