Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001022962 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 25/12/2001 numac 2001022989 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de uitzendbureaus betreft, van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot uitsluiting van de eurominikits uit het begrip loon waarop socialezekerheidsbijdragen voor werknemers verschuldigd zijn type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002007015 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002014000 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, Eupen, Lontzen en Raeren, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002014005 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002022029 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001016404 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

decreet

type decreet prom. 13/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 47 van het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector type decreet prom. 13/12/2001 pub. 17/12/2002 numac 2002031608 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 13/12/2001 pub. 17/12/2002 numac 2002031609 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 13/12/2001 pub. 17/12/2002 numac 2002031607 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 05/01/2002 numac 2001027768 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027769 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de aangelegenheden overgedragen naar het Waalse Gewest overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027773 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro inzake de stadsvernieuwing type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027771 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro inzake de huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027772 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de monumenten en opgravingen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027774 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de stadsvernieuwing

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001031504 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/1149 van het College van de Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 oktober 1999 houdende reglementering van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 23 juli 1996 betreffende de administratieve en begrotingscontrole

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 16/01/2002 numac 2002027004 bron ministerie van het waalse gewest 13 DECEMBER 2001 - Besluit van de Waalse Regering inzake de invoering van de euro in de besluiten over huisvestingsaangelegenheden type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 16/01/2002 numac 2002027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro op het gebied van vervoer, mobiliteit en energie type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002027012 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van de koninklijke besluiten van 20 mei 1925, 10 november 1925, 28 februari 1927, 9 november 1934 en 1 juli 1937 waarbij de bescherming van de bronnen van het natuurlijk mineraalwater SPA van openbaar nut wordt verklaard, waarbij een beschermingsperimeter wordt afgebakend of uitgebreid en waarbij de werken worden bepaald die niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd binnen die perimeter type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002027013 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002027037 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en de presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter en de leden van de Commissie van erkenning van de Centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2002027038 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro voor wat betreft de sociale aangelegenheden en de gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 25/01/2002 numac 2002027046 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 1999 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2002029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 07/05/2002 numac 2002029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting en betoelaging van een bijkomende overgangsklas in het lager onderwijs van 1 januari 2002 tot 30 juni 2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 22/02/2002 numac 2002029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van een begeleidingscomité voor de toegang tot Internet via de server van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 30/03/2002 numac 2002029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 12/03/2002 numac 2002029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 12/03/2002 numac 2002029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoemingvan de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitaire hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 10/04/2002 numac 2002029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels voor de aanpassingen van de lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2002031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 197 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 26/02/2002 numac 2002031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van de euro in de ordonnanties en de uitvoeringsbesluiten inzake Financiën

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031075 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende benoeming door verandering van graad van de heer Jean-Jacques Masquelier tot de graad van bestuursdirecteur type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031074 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende benoeming door verhoging in graad van de heer Luc Legrand tot de graad van adviseur-diensthoofd type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031073 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende benoeming door verandering van graad van de heer Philippe Legrain tot de graad van adviseur diensthoofd type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031076 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende benoeming door verandering van graad van de heer Claude Paulet tot de graad van adviseur-diensthoofd type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031077 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Nicole Ryckmans tot de graad van adviseur-diensthoofd type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031078 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering door verhoging in graad van de heer Christian Bonnert tot de graad van bestuursdirecteur type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031079 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Jacqueline Heyman tot de graad van bestuursdirecteur type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031080 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewesthoudende bevordering door verhoging van graad van de heer Jean-Jacques Masquelier tot de graad van bestuursdirecteur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2002031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 29/03/2002 numac 2002031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 betreffende het Algemeen Reglement van de Waterwegen van het Rijk en van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel, in het vooruitzicht van de overgang naar de euro type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 13/06/2002 numac 2002031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 betreffende het Algemeen Reglement van de Waterwegen van het Rijk en van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel, in het vooruitzicht van de overgang naar de euro. - Addendum

erratum

type erratum prom. 13/12/2001 pub. 20/03/2002 numac 2002027265 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro voor wat betreft de sociale aangelegenheden en de gezondheid. - Erratum

document

type document prom. 13/12/2001 pub. 26/04/2002 numac 2002018000 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk VAL-I-PAC, Koningin Astridlaan 59, bus 11, 1780 Wemmel, als organisme voor verpakkingsafval
^