Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 januari 1999
gepubliceerd op 08 september 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij frequenties ter beschikking van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" worden gesteld

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029147
pub.
08/09/1999
prom.
04/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/04/1999029147/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij frequenties ter beschikking van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" worden gesteld


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector, inzonderheid op artikel 37bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz-108 MHz;

Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)";

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 april 1995 waarbij de nodige frequenties voorlopig ter beschikking van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" worden gesteld;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 66.078 van 25 april 1997;

Gelet op het verslag van het auditoraat van de Raad van State in het kader van het beroep tot nietigverklaring, gericht door de Vlaamse Gemeenschap tegen het bovenvermelde besluit van 10 april 1995;

Overwegende dat de Regering bij dat besluit de hierna volgende frequenties voorlopig - dit is in afwachting van de bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1992 bedoelde coördinatie - ter beschikking van de RTBF stelde : - de frequentie 89.9 MHz te Brussel, - de frequentie 92.5 MHz te Brussel, - de frequentie 96.4 MHz te Luik;

Overwegende dat de Raad van State, op verzoek van de Vlaamse Gemeenschap, bij zijn arrest nr. 66.078 van 25 april 1997, de uitvoering van dat besluit heeft opgeschort, behalve wat de toewijzing van de frequentie 96.4 MHz te Luik betreft;

Overwegende dat het auditoraat van de Raad van State, in zijn verslag over het beroep tot nietigverklaring dat tegen hetzelfde besluit werd ingediend, tot de conclusie komt dat het besluit in zijn geheel wordt vernietigd;

Overwegende dat de frequentie 89.9 MHz niet werd gecoördineerd;

Overwegende dat een aanvraag tot coördinatie, wat de frequentie 92.5 MHz te Brussel betreft, door de RTBF bij het BIPT op 5 april 1995 werd ingediend;

Overwegende dat het BIPT er de RTBF op 5 oktober 1995 op de hoogte van heeft gebracht dat de BRTN en de Vlaamse Gemeenschap hun toestemming verleenden voor de toewijzing van die frequentie, voor zover de zender, in de sector 60-80°, tot 21 dBW beperkt blijft;

Overwegende dat de RTBF haar toestemming heeft verleend voor die beperking en dat de frequentie thans in de werkelijkheid met die vermindering wordt toegepast;

Overwegende dat deze echter niet in het voormelde besluit van 10 april 1995 voorkomt;

Overwegende dat een aanvraag tot coördinatie, wat de frequentie 96.4 MHz te Luik betreft, door de RTBF bij het BIPT op 16 februari 1995 werd ingediend;

Dat die aanvraag ging over een vermindering van het vermogen tot 29 dBW in de sector 300-330°;

Overwegende dat het BIPT op 4 juli 1995 de RTBF op de hoogte heeft gebracht van de toestemming van de BRTN en de Vlaamse Gemeenschap over de aanvraag tot coördinatie;

Overwegende dat de vermindering van het vermogen die in de aanvraag tot coördinatie voorkomt, echter niet in het bovenvermelde besluit van 10 april 1995 vervat is;

Overwegende dat het besluit van 10 april 1995, op grond van wat hierboven wordt opgemerkt, voor de drie frequenties, dient te worden ingetrokken;

Overwegende dat de frequenties 92.5 MHz te Brussel en 96.4 MHz te Luik als met de BRTN en de Vlaamse Gemeenschap gecoördineerd dienen te worden beschouwd, op grond van de karakteristieken die door de RTBF ingeschreven werden in haar aanvragen tot coördinatie die respectievelijk 5 april 1995 en 16 februari 1995 gedateerd zijn;

Overwegende dat die twee frequenties bijgevolg aan de RTBF kunnen worden toegekend, rekening houdend met de verminderingen van het vermogen die uit de aanvraag tot coördinatie voortvloeien;

Gelet op de beraadslaging van 4 januari 1999;

Op de voordracht van de Minister belast met het onderwijs en de audiovisuele sector, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 april 1995 waarbij de nodige frequenties voorlopig ter beschikking van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" worden gesteld, wordt ingetrokken.

Art. 2.De twee volgende frequenties worden ter beschikking van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" gesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de audiovisuele sector behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 januari 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met het Onderwijs en de Audiovisuele Sector, Mevr. L. ONKELINX

^