Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 januari 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999011001 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 4 houdende erkenning van een persoon die kredieten met een sociaal doel toekent overeenkomstig de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 04/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999011006 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 68 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 04/01/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999027246 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen

decreet

type decreet prom. 04/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector en omzetting van de richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en de richtlijn 95/47/EG van 24 oktober 1995 type decreet prom. 04/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de Vaste Commissie voor Kindermishandeling en van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing, in het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs, van artikel 25 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 11/03/1999 numac 1999029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling bij wijze van experiment van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de studies van het zevende jaar, tot aanwijzing van de inrichtingen voor secundair onderwijs die toelating hebben gekregen om deel te nemen aan het experiment en tot vaststelling van de bepalingen die de studies bekrachtigen en het niveau ervan waarborgen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen met toepassing van artikel 321 van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij frequenties ter beschikking van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" worden gesteld

erratum

type erratum prom. 04/01/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de vaste Commissie voor Kindermishandeling en van de erkenningscommissie. - Erratum
^