Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 september 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999003189 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen :(...) Gemeente Floreffe, 1 e afdeling Percelen grond gekadastreerd sectie F, nrs. 62/02 en 1(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 08/09/1999 numac 1998000734 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1998000775 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 juni 1998 houdende vaststelling van de modellen van berichten en kennisgevingen die bedoeld worden in de artikelen 433 en 434 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen inzake provinciebelastingen type koninklijk besluit prom. 18/08/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999003517 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot oprichting van een verrekenings- en afwikkelingssysteem van transacties afgesloten binnen of buiten de door de Beurs georganiseerde markten en tot vaststelling van de regels inzake de inrichting en de werking ervan en tot wijziging van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EEG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999009925 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 is aan de heer Ringelheim, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt (...) type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999022158 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag » type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999022156 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Verdrag inzake biologische diversiteit" type koninklijk besluit prom. 24/11/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999022157 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan » type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het » Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering » type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999022359 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 april 1999, wordt met ingang van 1 januari 2000, aan de heer Quina, Joël eervol ontslag verleend uit zijn ambt van administrateur-generaal van het Fonds vo De heer Quina, J. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999022787 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de associaties en samenwerkingsverbanden type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de afdeling artsen van de Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999022788 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de medische praktijkvoering type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999022814 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid in de inkomsten van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 1999

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999009888 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der strafinrichtingen. - Personeel Aanduiding Bij ministerieel besluit van 10 augustus 1999 is de heer Eddy Hendrickx, adjunct-adviseur, aangeduid als plaatsvervangend secretaris voor de Nederlandse taalrol van de Hoge Co (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999009907 bron ministerie van justitie Benoemingen Bij ministerieel besluit van 16 augustus 1999 is Mevr. Hilda Deketelaere benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenissen te Leuven. Bij ministerieel besluit van 16 augustus 1999 is de heer Petrus Peetr Bij ministerieel besluit van 16 augustus 1999 is de heer Georges Haven benoemd tot ondervoorzit(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 12 juli 1999, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. People Interim. Die toelating is geldig met ingang van 14 mei 1999 voor de geldigheidsduur van het koninklijk beslu(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999021418 bron arbitragehof Arrest nr. 53/99 van 26 mei 1999 Rolnummers 1298 en 1340 In zake : de prejudiciële vragen betreffende het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar en het de Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters L. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999021430 bron arbitragehof Arrest nr. 72/99 van 17 juni 1999 Rolnummer 1638 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. Het Arbitragehof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij vonnis van

decreet

type decreet prom. 30/11/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 19/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999035403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

beschikking

type beschikking prom. 11/03/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 8 december 1997

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999027669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van de "Société wallonne du Logement" en tot vaststelling van haar minimumkapitaal

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij frequenties ter beschikking van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" worden gesteld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998, wordt op 1 juni 1999, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Marie Debatty, adjunct-directeur-generaal. Vanaf deze datum wordt de b Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 1998, wordt op 1 juni 1999(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen 1. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juli 1999, wordt de heer Alain Berger door verhoging in graad tot adjunct-directeur-generaal, categorie: ambtenaar-generaal, op 1 juni 1999 benoemd. Overeenkomstig de 2. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 1999, wordt Mevr. Danielle(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999000623 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** ministerieel besluit van 23 juni 1999 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective(...)

document

type document prom. 12/01/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de minister tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het "Jugendschutzkomitee des Gerichtsbezirks Verviers" , van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen type document prom. 27/01/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de minister tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het het Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers, van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor volwassenen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999022839 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzit Bij koninklijk besluit van 18 juni 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/1999 numac 1999009926 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel; De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van (...)
^