Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 januari 1999
gepubliceerd op 26 februari 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie van bevoegdheid aan de ambtenaren-generaal van de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029097
pub.
26/02/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/14/1999029097/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie van bevoegdheid aan de ambtenaren-generaal van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 30 maart 1983 houdende oprichting van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap), zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 1996;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap);

Gelet op de beraadslaging van het Bureau van de ONE van 9 september 1998;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitter, tot wier bevoegdheid het Kinderwelzijn behoort, en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 14 december 1998, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is toepasselijk op het statutair personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance".

Art. 2.De administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal leggen de eed af in handen van de Minister tot wiens bevoegdheid het toezicht over de "Office de la Naissance et de l'Enfance" behoort.

Art. 3.Delegatie wordt gegeven aan de administrateur-generaal, of, bij diens afwezigheid, aan de adjunct-administrateur-generaal, om de grondwettelijke eed van de ambtenaren van de niveaus 1, 2+, 2, 3 en 4 af te nemen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het kinderwelzijn behoort, en de Minister van Ambtenarenzaken, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 14 januari 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het kinderwelzijn behoort, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^