Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999002017 bron ministerie van landsverdediging et ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers type wet prom. 14/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009154 bron ministerie van justitie Wet houdende wijziging van de artikelen 35 en 47bis van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en van de artikelen 3 en 5 van de wet van 15 maart 1874 op de uitlevering type wet prom. 10/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009159 bron ministerie van justitie Wet betreffende de criminele organisaties

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999003074 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens u(...) Ecaussinnes (vroeger Ecaussinnes-Lalaing) Een perceel grond gelegen rue du bois d'Horrues, gekad(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999000135 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 8 februari 1999 wordt aan de heer Smets, Willem, op zijn verzoek, met ingang van 1 februari 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Tervuren Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009186 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009189 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende de indeling in categorieën van sommige seinpistolen, sommige slachttoestellen, sommige verdovingswapens en van de toestellen voor de africhting van jachthonden type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009201 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de samenwerking tussen het college van procureurs-generaal en het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009202 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de samenwerking tussen het college van procureurs-generaal en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999009235 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 1999 is benoemd tot griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Ducrotois, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999011065 bron ministerie van economische zaken Toelatingen verleend aan een pensioenfonds om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 2 februari 1999 wordt aan het pensioenfonds "Pensioenfonds Telenet Directie" , onderlinge(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. Bij koninklijk besluit van(...) type koninklijk besluit prom. 12/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999014039 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende oprichting van de graden van de ambtenaren opgenomen in de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 12/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999014038 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van een afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 12/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999014036 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van de personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport naar de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 12/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999014037 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de bevordering van sommige ambtenaren van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 12/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999014040 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015041 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1954 houdende organiek reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015046 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot verdeling van de betrekkingen van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière onder de ambtenaren van de twee taalrollen type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015043 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015045 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 12/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015047 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1997 tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015049 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015048 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015044 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 21/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022118 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de Regeringscommissaris bij het Pensioenfonds voor de rustpensioenen van het statutair personeel van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM type koninklijk besluit prom. 03/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022126 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999014041 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van een afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015040 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière type ministerieel besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999015042 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1974 tot regeling van de organisatie van de stage in de carrière Buitenlandse Dienst en in de Kanselarijcarrière bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 1998 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022137 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van het Militair Hospitaal te Brussel die speciaal is uitgerust voor de behandeling met zuurstoftherapie in hyperbare drukkamer

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999021059 bron arbitragehof Arrest nr. 15/99 van 10 februari 1999 Rolnummer 1285 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 24 juni 1997 tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, ingesteld doo Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters H. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999021058 bron arbitragehof Arrest nr. 14/99 van 10 februari 1999 Rolnummer 1253 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 17, 2°, van de wet van 13 juni 1997 « tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 str Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters L. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999021057 bron arbitragehof Arrest nr. 18/99 van 10 februari 1999 Rolnummer 1359 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 25, § 3, 2°, 1), 26, § 3, 2°, 1), 42, tweede lid, en 43 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 oktober 1997 betreffen Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter L. De Grève en rechter L. François, waarnemend voo(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999027116 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de grenzen van de brigades en de bosgebieden van de houtvesterij Neufchâteau type besluit van de waalse regering prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999027115 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de afschaffing van een bosgebied van de houtvesterij Libin type besluit van de waalse regering prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999027117 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de oprichting van een bosgebied in de houtvesterij Philippeville type besluit van de waalse regering prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999027118 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de oprichting van een bosgebied in de houtvesterij Vielsalm

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie van bevoegdheid aan de ambtenaren-generaal van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten voor de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 26/02/1999 numac 1999035227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999035250 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanvullende bepalingen betreffende de toepassing van het artikel 15, § 4, 1°, 2° en 3° en § 5 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999021076 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 februari 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 februari 19 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1617 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999041702 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999000133 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 8 februari 1999 is de heer Paulus, Eric, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Farciennes . Bij koninklijk besluit d.d. 8 februari 1999 is d(...) (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999012095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999 is de heer Brasseur, Robert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik, ter vervanging van de heer Braibant, Patrick, wie (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 januari 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemde raad, de heer Timmermans, P., tot werkend lid, als(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999022098 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 1999, dat i Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij voornoemde commissie, de heer Messiaen, G., in de hoedanig(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999022099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 januari 1999, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemd college, de heer Dammekens, H., tot werkend lid, al(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999009234 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - Griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Justitie, Direc De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999021063 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Betrekkingen van adviseur-generaal bij de wetenschappelijke instellingen. - Bericht van vacature Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van de Deze betrekkingen worden verleend volgens de regels van de bevordering door verhoging in graad. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/1999 numac 1999022120 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Vacante betrekking. - Oproep aan kandidaten De betrekking van administrateur-generaal van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid werd door het Beheerscomité van deze instelling vacant verklaar Beschrijving van de functie : Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 25 april 1963 betreffende (...)
^