Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 januari 1999
gepubliceerd op 25 februari 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de werking van de Commissie voor positieve discriminatie, in toepassing van artikel 6 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029033
pub.
25/02/1999
prom.
05/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/05/1999029033/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de werking van de Commissie voor positieve discriminatie, in toepassing van artikel 6 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 29 december 1998;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitter, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie;

Gelet op de beraadslaging van 4 januari 1999 van de Regering, Besluit :

Artikel 1.De Commissie voor positieve discriminatie bedoeld bij artikel 6 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, wordt ingesteld bij het Algemeen Bestuur voor Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Algemene Directie Verplicht Onderwijs.

Art. 2.Bij ontslagneming of overlijden van een lid wordt er in zijn vervanging voorzien. Een lid is van rechtswege ontslagnemend indien het de hoedanigheid verliest wegens welke het werd aangesteld.

Art. 3.De vergaderingen van de Commissie voor positieve discriminatie worden gehouden op de zetel van de Algemene Directie Verplicht Onderwijs. Het secretariaat wordt waargenomen door een van de ambtenaren van niveau 1 bedoeld bij artikel 6, § 1, laatste lid, van voormeld decreet van 30 juni 1998.

Art. 4.De oproepingsbrieven van de vergaderingen worden ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering door de secretaris naar de leden verzonden, met dien verstaande dat de zaterdag niet als werkdag wordt beschouwd. In de oproepingsbrieven wordt de agenda vermeld.

In geval van dringende noodzakelijkheid : 1° mogen de oproepingsberichten per telekopie worden doorgezonden met bevestiging per briefwisseling;2° mag de voorzitter de bijeenroepingstermijn tot 2 dagen herleiden.

Art. 5.De reis- en verblijfkosten van de leden alsook deze van de deskundigen worden terugbetaald volgens het barema bepaald voor de ambtenaren van rang 12.

Art. 6.De Commissie voor Positieve Discriminatie stelt een huishoudelijk reglement op dat ter goedkeuring aan de Minister belast met het verplicht onderwijs wordt voorgelegd.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister tot wiens bevoegdheid het verplicht onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 januari 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

^