Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 januari 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/1999 pub. 08/01/1999 numac 1998000827 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de opdrachten door de rijkswacht uit te voeren met toepassing van artikel 126, § 2, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 05/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1998007000 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het verlenen van een toelage aan sommige leden van het burgerpersoneel die een wachtdienst ten huize verzekeren type ministerieel besluit prom. 05/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999016007 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1999 pub. 02/10/1999 numac 1999029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 6, §§ 3 en 4, van het decreet van 30 juni 1998 houdende instelling van het hoger onderwijs van het lange type in de kinesitherapie binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de werking van de Commissie voor positieve discriminatie, in toepassing van artikel 6 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie
^