Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999011011 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Lijst der hypotheekondernemingen 1. Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43. - Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen (afgesloten op 31 dec(...) N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haakjes(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1998022829 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne Het toestel voor radiografie, bestemd om gebruikt te worden in de diergeneeskunde, VERACHTERT MOBIL(...) type koninklijk besluit prom. 14/09/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999002014 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999009223 bron ministerie van justitie Notariaten Bij koninklijke besluiten van 15 februari 1999 : - is aan de heer De Ferm, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Merksem . Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve (...) Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is aan de hee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999009232 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 januari 1999 is Mevr. Renaut, A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999009233 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 1998, dat in uitwerking treedt op 4 maart 1999, is Mevr. Renaut, A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en h Bij koninklijk besluit van 12 oktober 1998 is de heer Vanhaecke, Ch., substituut-procureur des (...) type koninklijk besluit prom. 12/02/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999022135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met de revalidatieinrichtingen bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999000820 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1998 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999014034 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999021060 bron arbitragehof Arrest nr. 125/98 van 3 december 1998 Rolnummer 1288 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, vijfde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gesteld door Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters L. (...)

decreet

type decreet prom. 04/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027103 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de aankoop van een woning type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027104 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de bouw van een in een woonkern gelegen woning en de wederopbouw van een onverbeterbare woning type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027102 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de inrichting door natuurlijke personen van woningen, waarvoor een overeenkomst is afgesloten tegen een bescheiden huur type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027108 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een tegemoetkoming voor de sloping van onverbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 04/02/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027111 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse regering tot bepaling van de samenstelling en de werkingsregels van het paritaire overlegcomité tussen het Waalse Gewest en de vertegenwoordigers van de sociale kredietmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027110 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027109 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de werking van de Commissie voor positieve discriminatie, in toepassing van artikel 6 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de voorbereidende afdeling verbonden aan het Koninklijk Atheneum van Rochefort aan de gemeente Rochefort wordt afgestaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot herstructurering van de autonome basisschool van de Franse Gemeenschap te Marbehan-Habay-Martelange type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de autonome lagere school van de Franse Gemeenschap te Oostende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de vestigingsplaats basisonderwijs van Ghislenghien, verbonden aan het Koninklijk Atheneum van Aat, aan de gemeente Aat wordt afgestaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de autonome basisschool van de Franse Gemeenschap te Jemappes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie van de voorbereidende afdelingen verbonden aan het Koninklijk Atheneum Riva Bella te Eigenbrakel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de autonome basisschool van de Franse Gemeenschap te Trazegnies

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999000064 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27ter tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999003086 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Mededeling over de beschermingsregeling voor deposito's en financiële instrumenten HOOFDSTUK I. - Instelling van een beschermingsregeling voor deposito's en financiële instrumenten type bericht prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999021065 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 januari 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 januari 199 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1585 van de rol van het Hof en werd samengevoegd met de zaak (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999011009 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Lijst van de Verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens: 1.Juridische vorm : OV : Onderlinge verzekeringsmaatschappij GK : Gemeenschappelijke kas NV : Naamlo(...) CV : Coöperatieve vennootschap 2. Landen A : Oostenrijk CH : Zwitserland D : Duitslan(...) type lijst prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999011010 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Lijst van pensioenfondsen en pensioenkassen Gebruikte tekens - Juridische vorm : (V.Z.W.) : Vereniging zonder winstoogmerk (O.V.) : Onderlinge verzekeringsverenigi(...) 1. Lijst van de toegelaten en ingeschreven pensioenfondsen (afgesloten op 31 december 1998) A. L(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1998008399 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** programmeurs (rang 26) voor de **** voor de **** (****98021). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (****) 3. ****, ****, ****-****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1998008406 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** controleurs (rang 26) voor het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur - Bestuur van de Luchtvaart (****98811). - Uitslagen Ra(...) 1. ****, ****, **** 2. Meert, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1998008404 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** en **** psychologen voor het Ministerie van **** (****98809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1998008405 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** gespecialiseerde technici der **** voor het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van **** (****97027). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-**** 3. ****-****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999009112 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1998 is Mevr. Morel, Cécile, psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband benoemd en zij Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1998 is Mevr. François, Nathalie, psycholoog bij de buiten(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999009226 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik : 2 ; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg : - te Dendermonde : 1; - te Brugge : 1; (...) - te Namen : 1; - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het ho(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999015037 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten In het kader van de bilaterale samenwerking tussen België en China heeft het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking besloten om samen met de betrokken Chine(...) Het ISEDP omvat 4 luiken : een watervoorzieningsluik, een landbouwluik, een medisch luik en een vro(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/02/1999 numac 1999000077 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een **** criminoloog, een **** en **** strategische ****(...) De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. **** ****(...)
^