Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 09 juli 2019
gepubliceerd op 08 augustus 2019

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een eindverhandeling voor hogere studies voorbereidt

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019041732
pub.
08/08/2019
prom.
09/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/09/2019041732/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


9 JULI 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een eindverhandeling voor hogere studies voorbereidt


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van de gezinsbijslag, artikel 25, § 2, eerste lid, c), en tweede lid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 maart 2019 ;

Gelet op het advies van de Beheerraad voor Gezinsbijslag, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Financiën en Begroting, gegeven op 28 mei 2019;

Gelet op het advies 66.076/1 van de Raad van State, gegeven op 28 mei 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezinsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kinderbijslag wordt toegekend aan het kind dat een eindverhandeling voor hogere studies voorbereidt die een voorwaarde is voor het verkrijgen van een door de bevoegde overheid erkend diploma, gedurende de periode die een aanvang neemt na de laatste zomervakantie van het kind en die eindigt op de datum waarop de eindverhandeling wordt ingediend.

Onverminderd artikel 3 mag de toekenningsperiode evenwel een jaar niet overschrijden.

Art. 2.§ 1. Als de winstgevende activiteit van het kind 240 uur per kwartaal overschrijdt, wordt de toekenning van de kinderbijslag geschorst, voor elke maand van dit kwartaal.

Een winstgevende activiteit wordt geacht te worden uitgeoefend gedurende meer dan 240 uur per kwartaal als zij een onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen in hoofdberoep met zich meebrengt. § 2. De toekenning van een sociale uitkering overeenkomstig een Belgische of buitenlandse regeling met betrekking tot ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of van een loopbaanonderbrekingsuitkering bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, leidt tot de schorsing van de toekenning van de kinderbijslag indien deze uitkering voortvloeit uit een winstgevende activiteit die de schorsing van het recht op kinderbijslag voor de volledige desbetreffende maand tot gevolg heeft.

De toekenning van inschakelingsuitkeringen bedoeld in artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheidsreglementering brengt echter de schorsing van de toekenning van de kinderbijslag voor de volledige desbetreffende maand met zich mee.

Art. 3.Behoudens toepassing van artikel 26 van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van de gezinsbijslag, blijft de kinderbijslag verschuldigd voor een maximale duur van één jaar wanneer de voorbereiding van de eindverhandeling wordt onderbroken omdat zich bij het kind een ziekte of een ongeval voordoet. De krachtens het voornoemde artikel 26 bevoegde diensten bevestigen dat de voorbereiding van de eindverhandeling onmogelijk kan worden voortgezet, vanaf de 180ste dag volgend op de dag waarop de ziekte of het geval zich voordeed.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de periode van maximaal een jaar geschorst door een hervatting van de voorbereiding van de eindverhandeling indien deze hervatting minder dan 30 opeenvolgende dagen duurt. Indien dat wel het geval is, blijft de kinderbijslag verschuldigd voor een hernieuwde maximale duur van een jaar bedoeld in het eerste lid die aanvangt na de hervatting.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 5.De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezinsbeleid zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 2019.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezinsbeleid, P. SMET

^