Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 20 juli 2006
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2006 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn en van de modaliteiten van de betaling

bron
verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031394
pub.
10/08/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/20/2006031394/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2006. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2006 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn en van de modaliteiten van de betaling


Het Verenigd College, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 75;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 105;

Gelet op de ordonnantie van 22 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat de ordonnantie van 22 december 2005 waarvan sprake in het vorige artikel in een krediet van 16.172.000 euro voorziet op de basisallocatie 03.06.1.43.01;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 1998 tot vaststelling van de verdelingsregels van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2006 betreffende het gedeelte van de algemene dotatie aan de gemeenten toegekend aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor 2006 voor een bedrag van 16.656.570 euro;

Overwegende derhalve dat de laatste van de aan de O.C.M.W.'s toegekende schijven pas na een budgettaire aanpassing kan worden vereffend;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juli 2006;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het te verdelen bedrag voor het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn betreffende het dienstjaar 2006 is vastgesteld op 16 miljoen 656 duizend 570 euro.

Art. 2.§ 1. Het bedrag dat aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend, overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 1998 tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt als volgt verdeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De toegekende bedragen vastgesteld in § 1 zullen in vier schijven gestort worden die aan de begunstigden zullen uitgekeerd worden op het einde van de maanden april, juni, september 2006 en januari 2007. § 3. De schijven ten gunste van elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bedragen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 4. De toegekende bedragen worden ingeschreven op de basisallocatie 03.6.1.43.01 « Uitbetaling aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn » van de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

Art. 3.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2006.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid Inzake Bijstand aan Personen, P. SMET

^