Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006009551 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot rechtsbijstand

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 november 2005 over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van wettelijke bepalingen tot wijziging van diezelfde wet alsmede van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006 wordt Mevr. Nadine Reniers aangesteld als bijzitter bij de Franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 sept Brussel, 2 augustus 2006. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006 wordt de heer Walter Muls aangesteld als bijzitter bij de Nederlandstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 Brussel, 2 augustus 2006. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006 wordt Mevr. Manjula Ekka aangesteld als bijzitter bij de Nederlandstalige kamers van de vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 s Brussel, 2 augustus 2006. type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006002092 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006002100 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van bijzondere opdracht aan het technisch personeel van de Regie der Gebouwen, ter beschikking gesteld van de provinciegouverneurs voor de behandeling van rampenschadedossiers type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006003351 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2006 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006009620 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2006, is de heer Boute, T., licentiaat in de rechten, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte m type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006009621 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, in werking tredend op 15 september 2006, is de heer Sannen, F., griffier bij de rechtbank van koophandel te Leuven, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen lat Bij koninklijk besluit van 7 december 2005, in werking tredend op 6 september 2006, is de heer (...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoeding van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006022765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006022766 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006022767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Toewijzing aan een vakrichting Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 wordt de heer Guy Van Achter, attaché, met ingang van 1 februari 2006, toegewezen aan de vakrichting « Logistiek en Economaat ». Het beroep van nietigverklaring van de voo type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006201350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de invoering van nieuwe regelingen inzake organisatie van de arbeidstijd in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006201979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of van arbeiders die in dienst treden van ondernemingen behorend tot de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de sociale programmatie van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de anciënniteitstoeslag voor het rijdend personeel en niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf voor de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale premie van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006002098 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 24/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006022799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering tot uitvoering van artikel 22, § 2, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « Handvest » van de sociaal verzekerde type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202529 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 12 juli 2006 wordt de beslissing van 21 juni 2006 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Intercommunale de coordination et de financement de l'eau Bij ministerieel besluit van 14 juli 2006 wordt de beslissing van 8 juni 2006 goedgekeurd, waar(...) type ministerieel besluit prom. 03/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202637 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 8 oktober 2006

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202690 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 78/2006 van 17 mei 2006 Rolnummer 3725 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 43, § 3, van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuursz Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202524 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek II, vierde deel, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006031394 bron verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2006 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn en van de modaliteiten van de betaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006 wordt ingesteld de procedure(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202525 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de richtsnoeren voor de randvoorwaarden bedoeld in artikel 27 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202526 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006022712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de **** van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde «*****», aan vreemdelingen die tijdelijk naar België komen als ****

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202655 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 juni 2006 in zake het openbaar ministerie tegen A. Faidherbe, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekome « Schendt artikel 31 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 (...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202654 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 juni 2006 in zake de NV Immocenter Van Goethem tegen M. Lyssens en inzake K. D'Hondt, waarvan de expeditie ter griffie van het « Maakt het artikel 198, § 1, Wetboek Vennootschappen een schending uit van het grondwettelij(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202660 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2006, he Die zaak is ingeschreven onder nummer 4017 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202661 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 31 mei 2006 in zake het openbaar ministerie tegen H. De Winne, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schenden artikel 38, § 4 (laatste lid), en artikel 47, eerste lid, van de wet van 16 maart 1(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202659 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2006, b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2006 ter post aangetekende brie(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202666 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juli 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juli 2006, he Die zaak is ingeschreven onder nummer 4032 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202670 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 26 juni 2006 in zake V. Letesson tegen de NV Fortis Bank, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 30 « Schenden de artikelen 72bis, 72ter en 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gew(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van Bij besluit van 15 mei 2006 wordt de erkenning voor de organisatie van de opleiding van het lei(...) type erkenning prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij ministerieel besluit van 11 januari 2006 wordt De Heer Maarten ****, **** **** ministerieel besluit van 31 januari 2006 wordt de heer **** ****, gevestigd te 2160 (...) type vergunning prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 1 februari 2006 wordt de vergunning Bij ministerieel besluit van 1 februari 2006 wordt de vergunning om het beroep van privé-****(...) type vergunning prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 1 maart 2006 wordt de vergunning om het beroep van de ***** is gevestigd te 9320 **** (****), **** 113, onder het nummer(...)

erratum

type erratum prom. 15/06/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006009615 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand. - Erratum type erratum prom. 15/06/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006012405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35, 39, 58, 63, 100, 102 en 124 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006095180 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 18 juli 2006 De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagnemingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2006 wordt, op hun verzoek, aan mevrouw Jacqueline LEQUEUX en de heer Rudy DE LEEUW, leden, als vertegenwoordigers van Bij hetzelfde besluit worden de heren Philippe BORSU en Eddy VAN LANCKER, als vertegenwoordiger(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/08/2006 numac 2006009624 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de - Directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (voor een volti(...)
^