Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 2011
gepubliceerd op 26 september 2011

Besluit 2010/1305 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031188
pub.
26/09/2011
prom.
17/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/17/2011031188/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MAART 2011. - Besluit 2010/1305 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden


Het College, Gelet op het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden, gewijzigd door het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 2010 en met name artikel 9, 1°, 4°, 11° en 13°, artikel 11, artikel 12, § 1, 1°, artikel 44, 2°, a), artikel 48, tweede lid en artikel 54;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden;

Gelet op het advies van de afdelingen « Huisvesting » en « Hulp en verzorging aan huis » van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid, gegeven op 25 november 2010 en 10 maart 2011;

Gelet op het advies 49.253/4 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van het Lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van deze.

Art. 2.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden, gewijzigd door het besluit van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 juli 2010, wordt een artikel 28/1 ingevoerd dat luidt als volgt : «

Artikel 21/1.In afwijking van artikel 28, eerste lid, en bij wijze van overgangsmaatregel tot 31 december 2020, voor de rusthuizen die voor het eerst werden erkend of een voorlopige werkingsvergunning genoten voor 1 februari 1994, kan de omvang van de gemeenschappelijke leefruimten worden verkleind voor zover de vermindering van de gemeenschappelijke leefruimte tenminste wordt gecompenseerd door de oppervlakte van alle kamers hoger te brengen dan de minimaal vereiste oppervlakte krachtens artikel 32.

De aldus beschikbare oppervlakte per bewoner mag in geen geval kleiner zijn dan 11 m2 voor de rusthuizen die erkend zijn voor 1 februari 1994 en genieten van de afwijking inzake kameroppervlakte bepaald in artikel 32, derde lid. »

Art. 3.In artikel 32 wordt het derde lid vervangen door het volgende : « In afwijking van het eerste lid, en bij wijze van overgangsmaatregel tot 31 december 2020, voor de bestaande rusthuizen op 1 februari 1994, mag de oppervlakte van de kamers niet kleiner zijn dan 9 m2 per persoon. De berekening van de oppervlakte gebeurt van plint tot plint.

Met de hoeken, uithoeken en andere oppervlakten waar het niet mogelijk is om zich te verplaatsen of om een meubel te plaatsen, wordt geen rekening gehouden voor de berekening van de minimale oppervlakte van de kamer. »

Art. 4.In artikel 53 van hetzelfde besluit wordt § 4 vervangen door het volgende : « § 4. De opleidingen erkend door het Waals Gewest of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naargelang het aantal opleidingsuren die ze bevatten.

De personen die met vrucht een opleiding hebben gevolgd van ten minste 500 uur erkend door een van deze overheden, dienen binnen een termijn van een jaar na de infunctietreding van directeur van een rusthuis erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, een getuigeschrift voor te leggen van aanvullende opleiding van tenminste acht uur of twee halve dagen, met betrekking tot de specifieke reglementering in de Franse Gemeenschapscommissie, zoals bedoeld in § 1, 1°, g).

De Minister kan, op basis van een vergelijking van de opleidingen vervolmaakt in een land van de Europese Unie met de opleidingen vereist in dit besluit, de bekwaamheid erkennen van een persoon die gedurende ten minste 5 jaar de functie heeft uitgeoefend van directeur van een rusthuis erkend door een publieke overheid van een lidstaat van de Europese Unie. Het voorleggen, binnen een termijn van een jaar na de infunctietreding van directeur van een rusthuis erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, van een getuigschrift van aanvullende opleiding van ten minste acht uur of twee halve dagen, met betrekking tot de specifieke reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie, zoals bedoeld in § 1, 1°, g) is vereist. » Een § 5 opgesteld als volgt, wordt ingevoegd na § 4 : « § 5. De personen die ten laatste aan het einde van het academiejaar 2012-2013 met vrucht een opleiding hebben gevolgd die overeenstemt met de opleiding die erkend was door de Franse Gemeenschapscommissie vóór 1 juni 2009 of die erkend is door het Waals Gewest of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden geacht over de vereiste opleiding te beschikken, onder voorbehoud van de voorlegging, binnen een termijn van een jaar na de infunctietreding van directeur van een rusthuis erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, van een getuigschrift van aanvullende opleiding van tenminste acht uur of twee halve dagen, met betrekking tot de specifieke reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie, zoals bedoeld in § 1, 1°, g). »

Art. 5.In artikel 68, § 1, wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Het verzorgend personeel voert voor elke bewoner een beleid in voor de preventie en het beheer van incontinentie. De maatregelen die hiertoe worden genomen, worden opgenomen in het individueel verzorgingsdossier vastgesteld in artikel 63. »

Art. 6.Artikel 129 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende : « Het gemeenschapshuis heeft een capaciteit van minimum 3 bewoners en maximum 20 bewoners per site. »

Art. 7.Artikel 142 van hetzelfde besluit wordt vervolledigd door § 4 dat luidt als volgt : « § 4. Een nieuw principeel akkoord dient te worden gevraagd voor iedere wijziging van geografische vestiging van de residentiële instelling of indien de stedenbouwkundige vergunning niet overeenstemt met het toegekende principieel akkoord. »

Art. 8.In artikel 162 wordt het eerste lid vervangen door het volgende : « De dagonthaaldienst vangt de rechthebbenden ten minste drie dagen per week op, van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen. »

Art. 9.In artikel 169 worden de woorden : « De nodige kwalificaties » vervangen door : « De toegestane kwalificaties ».

Art. 10.In artikel 181, 1° en 2° van hetzelfde besluit, wordt « OMNIO » vervangen door de woorden « RVV of OMNIO ».

Art. 11.In artikel 182 wordt 2° vervangen door het volgende : « 2° (het aantal rechthebbenden bedoeld in artikel 181) x (het aantal maanden van het bedoelde jaar, gedurende welke de rechthebbenden de tarifaire korting hebben genoten) x (1,25 euro voor beheerskosten van de tarifaire korting) »

Art. 12.In artikel 184, 2°, b) van hetzelfde besluit wordt « OMNIO » vervangen door de woorden « BIM of OMNIO ».

Art. 13.Annex 4 van het besluit wordt vervangen door annex 1 van dit besluit.

Art. 14.Annex 5 van het besluit wordt vervangen door annex 2 van dit besluit.

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt, tussen titel 10 genaamd « Procedures met betrekking tot de erkenning van niet-residentiële diensten » en de foutief genummerde titel 9 genaamd « Intrekkings- en overgangsbepalingen » die titel 12 wordt, een titel 11 ingevoegd die de artikelen 202/1 en 202/2 bevat en luidt als volgt : « TITEL 11. - Beheer van de klachten gericht aan de administratie

Art. 202/1.Iedere belanghebbende kan bij de administratie een klacht indienen betreffende de werking van een instelling of een dienst. De klachten kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij een beambte van de administratie die hiervan een proces-verbaal van hoorzitting zal opmaken.

De anonieme klachten zullen niet in aanmerking worden genomen maar de klager kan vragen dat zijn anonimiteit in elk verband of bij elke communicatie met betrekking tot zijn klacht wordt gerespecteerd.

Art. 202/2.De administratie gaat over tot de inspectie van de klacht, indien het voorwerp ervan dit rechtvaardigt, binnen een termijn van maximum 14 dagen na de ontvangst van de klacht.

De administratie informeert de directeur en de beheerder over het bestaan en de inhoud van de klacht en deelt haar conclusies mee, waarbij zij de eventuele vraag om anonimiteit van de klager respecteert, door de overbrenging van haar inspectierapport binnen de hiervoor voorziene termijn indien een inspectie spoedig na de klacht werd uitgevoerd of binnen de maand na de ontvangst van de klacht indien geen enkele inspectie werd uitgevoerd.

Wanneer de conclusies vastgesteld tengevolge van een klacht wijzen op de niet-naleving van een erkenningsnorm, zendt de administratie een waarschuwing naar de instelling of de dienst volgens de procedure bepaald in artikelen 147 en 197 van dit besluit. »

Art. 16.In artikel 84, § 2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid kan zich in 2011 een tweede wijziging van de dagprijs voordoen, teneinde het incontinentiemateriaal voor 1 oktober 2011 deel te laten uitmaken van de dagprijs. »

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2011 met uitzondering van artikelen 2 tot 4 en 8 tot 13, die gelden vanaf 1 juni 2009, en artikel 14 dat van kracht wordt op 1 oktober 2011.

Art. 18.De Minister, Lid van het College, belast met Sociale Actie en Gezin, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 maart 2011.

Voor het College : De Minister-President van het College, Ch. DOULKERIDIS De Minister, Lid van het College, belast met Sociale Actie en Gezin, E. KIR

Bijlage 1 bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 2011 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden - Regels inzake gelijkstelling van de buitendiensten (artikel 9, 4° van het decreet en artikel 56, § 3 van het besluit) 1. Om nadere regels vast te leggen voor de gelijkstelling van de door buitendiensten verstrekte diensten met hotelpersoneelskosten en voor de raming ervan in voltijdse equivalenten, moeten de vier categorieën taken die door die diensten overgenomen kunnen worden, eerst precies vastgelegd worden. Zo : 1. betreft de netheid en de hygiëne van de lokalen het dagelijks huishoudelijk onderhoud van de lokalen.Dit sluit dus de reiniging uit van de wegen of de onderhoudswerken van parken en tuinen. 2. dient onder technisch onderhoud het niet-gespecialiseerde onderhoud te worden verstaan dat door iedere niet-gespecialiseerde persoon kan verricht worden.Dit sluit dus de taken uit waarvoor door de instelling hoe dan ook beroep zou moeten worden gedaan op een gespecialiseerde arbeider (bijvoorbeeld, het onderhoud van de liften). 3. hebben de taken beddegoed en wasserij betrekking op het hotellinnen (beddengoed, gordijnen, tafellakens en servetten, kledij van de personeelsleden,...) uitgezonderd het persoonlijke wasgoed van de resident. 4. hoeven de taken keuken en restaurant niet omschreven te worden.2. Als de rustoordbeheerder geen schriftelijk bewijs kan voorleggen van het juiste bedrag van de hotelpersoneelskosten voor dienstverleningen van buitendiensten, worden de door de buitendiensten gedragen arbeidskosten berekend op grond van het aan het rustoord gefactureerde bedrag, exclusief btw.Op dat bedrag wordt een percentage toegepast al naar gelang het soort diensten om geen rekening te houden met de winstmarge, de gebruikte producten enz. : * Reiniging (netheid : hygiëne) : 90 % * Technisch onderhoud : 80 % * Beddengoed/Wasserij : 65 % * Keuken/Restaurant : 40 % 3. Om het aantal VTE's te berekenen dat verkregen wordt door de door buitendiensten verstrekte diensten gelijk te stellen met personeelskosten moeten de door het rustoord voor 1 VTE gedragen arbeidskosten eerst bepaald worden. * Reiniging (netheid/hygiëne) : 35.281,70 euro (*) * Technisch onderhoud : 38.822,38 euro (*) * Beddengoed/Wasserij : 35.281,70 euro (*) * Keuken/Restaurant : 39.157,53 euro (*) (*) Deze bedragen zijn berekend op grond van de weging van de verschillende schalen die gelden krachtens het koninklijk besluit van 16 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de artikelen 80 tot 83 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en van titel IV van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen sluiten waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1996, met toepassing van index 1,4859, in werking getreden op 31 decembre 2009, en verhoogd met de werkgeverslasten. Deze bedragen werden geïndexeerd overeenkomstig de regels toepasbaar voor de bedoelde sector.

Als de rustoordbeheerder geen schriftelijk bewijs kan voorleggen van het juiste aantal VTE's die diensten van het punt 1 in deze bijlage bedoelde buitendiensten verstrekt hebben, wordt het aantal VTE's, berekend door de diensten van buitendiensten met personeelskosten gelijk te stellen, verkregen door de in punt 2 van deze bijlage bedoelde bedragen te delen door de hierboven vermelde bedragen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 2011 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden.

De Voorzitter van het College, Ch. DOULKERIDIS Het Lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin, E. KIR

Bijlage 2 bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 2011 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden - : dagprijs - verplichte en facultatieve elementen (artikel 9, 13° van het decreet en artikel 87 van het besluit)

KOSTENELEMENTEN

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS

SUPPLEMENTEN

VOORSCHOTTEN TEN GUNSTE VAN DERDEN

Woonfunctie


- Gebruik van de kamer

X


- Het meubilair van de kamer (aangepast aan de toestand van de resident)

X


- Basisaccomodatie en het meubilair overeenkomstig de erkenningsnormen van de Gemeenschappen en de Gewesten met tenminste een bed, een tafel, een kleerkast en een linnenkast, een nachttafel en een zetel

X


- Het ter beschikking stellen van een nachtstoel wanneer de toestand van de resident dit vereist

X


- Het gebruik en het onderhoud van de sanitaire, individuele en gemeenschappelijke installaties

X


- Het gebruik van de gemeenschappelijke plaatsen, met inbegrip van de liften, overeenkomstig het reglement van inwendige orde

X


- Het onderhoud van het erfgoed, het algemene onderhoud en het reinigen van de gemeenschappelijke plaatsen, materiaal en producten inbegrepen, de herstellingen van de kamers en overige huisvestingslokalen die uit een gewoon woongebruik voortvloeien

X


- Het meubilair aangepast aan de gemeenschappelijke ruimten

X


- De afvalverwijdering

X


- De verwarming van de kamer en gemeenschappelijke plaatsen, het onderhoud van deze installaties en elke wijziging van de verwarmingsapparatuur

X


- Het stromende koude en warme water en het gebruik van elke sanitaire installatie

X


- De elektrische installaties, hun onderhoud en elke wijziging ervan en het electriciteitsverbruik

X


- De installaties voor bescherming tegen brandgevaar en voor interne communicatie in functie van het gemeenschappelijk gebruik

X


- De aansluitings-, herstellings- en onderhoudskosten van een telefoon en een internetverbinding toegankelijk voor het publiek

X


- Het ter beschikking stellen van een televisie, radio en ander audiovisueel materiaal in de gemeenschappelijke ruimten

X


- De keukeninstallaties, het onderhoud ervan, de wijzigingen ervan ingevolge de toepasselijke wetgeving en de toevoer van de grondstoffen en de opslag ervan

X


- Het onderhoud van de individuele kamers en van het meubilair en het materiaal in de kamers

X


- Elke hygiënische maatregel overeenkomstig de erkenningsnormen van de Gemeenschappen en de Gewesten, met inbegrip van de reiniging van de kamers na het overlijden of het vertrek van de resident

X


- De beschikbaarstelling, het onderhoud en de vervanging van het beddengoed : aangepaste matras, deken, sprei, lakens, steeklakens

X


- De bescherming van het beddengoed in geval van incontinentie

X


- Gordijnen en overgordijnen, behangpapier en meubelstoffen

X


- Onderhouds-, reinigings- en herstellingskosten t.g.v. normale slijtage (bijvoorbeeld : behang, schilderwerk)

X


- Was en stomerij van het niet-persoonlijk linnen

X


- Was en stomerij van het persoonlijk linnen : 1. dienst georganiseerd door de voorziening met loontrekkend personeel 2.dienst georganiseerd door een externe of zelfstandige dienstverlener

X (1.)

X (2.)

- Het electriciteitsverbruik dat voortvloeit uit het gebruik van individuele toestellen die behoren tot het basiscomfort, namelijk : koelkast, TV en radio)

X


- De installatie- en onderhoudskosten in de kamer, van de radio, de televisie, de koelkast en de telefoon die ter beschikking worden gesteld van de resident

X


- De installatiekosten van een toegangssysteem tot het internet in de gebouwen die opgericht zijn na de inwerkingtreding van dit besluit

X


- De individuele aansluitings- en abonnementskosten voor de radio, de televisie, de telefoon en het internet in de kamer

X

- De gemeenschappelijke aansluitings- en abonnementskosten voor de radio, de televisie, de telefoon en het internet in de kamer

X

Zorgfuncties


- Alle verpleegkundige zorgen en hulp die niet gefinancierd worden door het RIZIV

X


- Alle bijdragen voor het ziekenfonds

X

- Honoraria

X

- Medicatie (verminderd met de korting)

X

- De bevoorrading, het beheer, het stockeren en de verdeling van geneesmiddelen

X


- Honoraria voor de terugbetaalbare prestaties die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV en niet zijn inbegrepen in de zorgforfaits, en die kunnen gefactureerd worden aan de residenten

X

- Hospitalisatiekosten

X

- Incontinentiemateriaal

X


- Kosten voor hoorapparaten, brillen, tandprothesen

X

- Kosten voor rolstoel, krukken, looprek

X Indien dit onder de toepassing valt van de overeen- komsten ROD-RVT-VI

X In de andere gevallen

- Verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits

X

Leeffuncties


De bereiding en verdeling van de maaltijden met inbegrip van de dranken, inachtneming van de diëten, de tussendoortjes en de dranken waarvan de verdeling tussen de maaltijden systhematisch gebeurt

X


- De maaltijdbedeling op de kamer indien dit gerechtvaardigd is door gezondheidsredenen

X


- Onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water

X


- De dranken buiten de maaltijden die op individuele aanvraag van de resident worden verstrekt, uitgezonderd drinkbaar water en het verplichte tussendoortje

X


- De maaltijdbedeling op de kamer voor valide bejaarden

X


- Voedingsproducten buiten de maaltijden die op individuele aanvraag van de resident worden verstrekt, met uitzondering van het verplichte tussendoortje

X


- Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen : 1. enterale voeding 2.voedingssupplementen 3. een speciale maaltijd ter vervanging van de normale maaltijd (1)

X (1., 2. en 3)

- Pedicure : 1. dienst georganiseerd door de voorziening met loontrekkend personeel 2.dienst georganiseerd door een externe of zelfstandige dienstverlener

X (1.)

X (2.)

- Manicure : 1. dienst georganiseerd door de voorziening met loontrekkend personeel 2.dienst georganiseerd door een externe of zelfstandige dienstverlener

X (1.)

X (2.)

- Esthetische verzorging : 1. dienst georganiseerd door de voorziening met loontrekkend personeel 2.dienst georganiseerd door een externe of zelfstandige dienstverlener

X (1.)

X (2.)

- Kapper : 1. dienst georganiseerd door de voorziening met loontrekkend personeel 2.dienst georganiseerd door een externe of zelfstandige dienstverlener

X (1.)

X (2.)

- Toiletartikelen (wc-papier, zeep, shampoo) die ter beschikking worden gesteld door de voorziening

X


- Toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de resident door de voorziening worden aangekocht (cf. Reglement van inwendige orde)

X


- Animatie die buiten de voorziening wordt georganiseerd

X


- De collectieve animatie- en recreatieactiviteiten, wanneer deze worden georganiseerd in en door de voorziening

X


- Herstellingskosten van persoonlijk linnen : 1. dienst georganiseerd door de voorziening met loontrekkend personeel 2.dienst georganiseerd door een externe of zelfstandige dienstverlener

X (1.)

X (2.)

- Vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de resident : 1. dienst georganiseerd door de voorziening en waarvan de kosten niet inbegrepen zijn in de dagprijs en/of niet vanuit de overheid gesubsidieerd worden 2.dienst georganiseerd door een externe dienstverlener

X (1.) X (2.)

- Supplement huisdier (alle mogelijke kosten die verband houden met het houden van een huisdier)

X


Beleidsfuncties


- De administratieve kosten, ongeacht de aard ervan, die verbonden zijn aan de huisvesting of de opvang van de resident of die de werking van de voorziening betreffen

X


- Verzekeringspolissen van allerlei aard : de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering alsmede alle verzekeringen die de beheerder overeenkomstig de wetgeving heeft aangegaan, met uitzondering van elke persoonlijke verzekering van de resident

X


- De kosten van de inrichting van het mortuarium 1. dienst georganiseerd door de voorziening, met uitzondering van het ter beschikking stellen van een lokaal door de voorziening 2.dienst georganiseerd door een externe dienstverlener

X (1.) (bloemen,...)

X (2.)

- De begrafeniskosten

X

- De belastingen eigen aan de uitbating van de voorziening


(1) De kost van een speciale maaltijd wordt beschouwd als een voorschot ten gunste van derden en er dient een korting op de verblijfsprijs te worden gegeven ten belope van het bedrag van een normale maaltijd. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, van 17 maart 2011, tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden.

De Voorzitter van het College, Ch. DOULKERIDIS Het Lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin, E. KIR

^