Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011003072 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2011-2019 type ministerieel besluit prom. 17/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011007074 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2011 zullen worden samengesteld

decreet

type decreet prom. 17/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar zestigste zitting in Genève op 23 juni 1975 type decreet prom. 17/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de procedures voor de verkiezing van de directeur-voorzitter en categoriedirecteur binnen de hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 17/03/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 3 februari 2011, tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende oprichting van een gemeenschappelijke ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest

beschikking

type beschikking prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type beschikking prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de lesroosters in het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2009 houdende aanstelling van de leden van het sturingscomité in het kader van het programma voor borstkankeropsporing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap EDF Belgium NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 26, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 april 1962 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 oktober 1981

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/03/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011031188 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/1305 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap SCHOLT ENERGY CONTROL BELGIE NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^