Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 september 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011009672 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 14 juli 2011, en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van (...) type wet prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 14 juli 2011, en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de economische werkloosheid in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011022321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toevertrouwing van een opdracht aan de Federale Participatie- en Investerings-maatschappij, toepassing makend van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2011 wordt de heer Benoît JADOT, eerste auditeur -diensthoofd, gemachtigd om het voorzitterschap uit te oefenen over de Beroepscommissie voor het recht op type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011035767 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de teelt van hennep type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011204719 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 5 september 2011 dat op 12 september 2011 in werking treedt, worden het ministerieel besluit van 3 mei 1991 tot oprichting van de Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Orde

decreet

type decreet prom. 23/05/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204733 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/03/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011031188 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/1305 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204760 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204803 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi"

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011009693 bron hoge raad voor de justitie Vervanging. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 september 2011, 2e editie, bladzijde 60578, wordt het bericht over de vervanging als lid van de Hoge Raad voor de Justitie vervangen door de volgende tekst : In toepassing van artikel 2

document

type document prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011204815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts "Software Security" (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11026) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. E(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011204816 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts « system security » (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11047) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt oo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011204817 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige cryptografen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11048) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonder(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 26/09/2011 numac 2011204843 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG11810) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)
^