Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 2021
gepubliceerd op 04 februari 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021040231
pub.
04/02/2021
prom.
21/01/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen ;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen ;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten ;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 73 en 85 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen sluiten inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013031921 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen sluiten houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2020 pub. 26/08/2020 numac 2020031252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen ;

Op voorstel van de minister van Financiën en Begroting, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel worden aangesteld als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen voor de volgende autonome bestuursinstellingen van eerste categorie: 1° Brussels Planningsbureau ;2° Brussel Preventie en Veiligheid ;3° Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp ;4° Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ;5° Gewestelijk Agentschap voor Netheid ;6° Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (werkingskosten).

Art. 2.Voor de volgende autonome bestuursinstellingen van eerste categorie worden intern als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen aangesteld: 1° De heer Omar BENYAHYA bij het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest ;2° De heer Joël DUBASIN en mevrouw Vera MOMBEEK bij het Leefmilieu Brussel, het Brussels Instituut voor Milieubeheer en bij het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid.

Art. 3.De controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel worden aangesteld als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen voor de volgende autonome bestuursinstellingen van tweede categorie: 1° Brugel, BRUssel Gas ELektriciteit ; 2° Parking.brussels, Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap ; 3° Visit.brussels, Brussels Agentschap voor Toerisme ; 4° hub.brussels, Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.

Art. 4.Voor de volgende autonome bestuursinstellingen van tweede categorie worden intern als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen aangesteld : 1° Mevrouw Cécile COESENS, de heer Filip DELAMEILLIEURE, mevrouw Sarah BREBOIS en de heer Florian TEIRLYNCK bij Actiris ;2° De heer Marc LENELLE en mevrouw Julie MILLAN bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;3° Mevrouw Béatrice JEHANSON et de heer Bernard LIPPENS bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (Citeo inbegrepen) ; 4° Mevrouw Greta VERMEULEN en mevrouw Hilde PAPPAERT bij citydev.brussels, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; 5° De heer Benjamin RAUSCH, de heer Jonas SOUFFRIAU en mevrouw Anne VERHULST bij de Haven van Brussel ;6° Mevrouw Wassima AKEL DRAUI, mevrouw Nadia LOOSVELT en mevrouw Bitisha DUNIA bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij ;7° De heer Hughes BATILA et de heer Julien DROSSART bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;8° De heer Omar BENYAHYA bij de vzw iristeam ;9° De heer Alain MARTENS bij de NV Brussel Ontmanteling.

Art. 5.Elk wijzigingsvoorstel van dit aanwijzingsbesluit dat de aanwijzing van een nieuwe controleur van de vastleggingen en de vereffeningen beoogt, moet bezorgd worden aan de Algemene Directie van Brussel Financiën en Begroting door de functioneel bevoegde minister of door de overheid bevoegd voor de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie.

Dit voorstel bevat de gegevens die de Algemene Directie van Brussel Financiën en Begroting in staat stellen de naleving te controleren van de voorwaarden voor aanwijzingen als controleur van de vastleggingen en de vereffeningen.

De minister van Financiën en Begroting dient het voorstel tot wijziging van dit besluit in bij de regering.

De minister bezorgt ook de beslissing tot aanwijzing van de nieuwe controleurs genomen door de regering aan de Algemene Directie van Brussel Financiën en Begroting, die toeziet op de coördinatie van dit besluit en de latere wijzigingen ervan.

Art. 6.Wordt opgeheven: Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2020 pub. 26/08/2020 numac 2020031252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen.

Art. 7.Een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt aan de ambtenaren die aangesteld worden en aan het Rekenhof ter informatie bezorgd.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2021.

De minister van Financiën en Begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 januari 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel, S. GATZ

^