Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" bij Leefmilieu Brussel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021021694
pub.
30/08/2021
prom.
15/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JULI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" (A4) bij Leefmilieu Brussel


DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 439;

Overwegende dat het met het oog op de toewijzing van een mandaatbetrekking van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" (A4) bij Leefmilieu Brussel nodig is de leden van een selectiecommissie aan te stellen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het feit dat mijnheer Paul-Marie EMPAIN (FR, wettelijk tweetalig) beschikt over een expertise inzake management en human resources in de publieke sector als ex-directeur-generaal bij de gemeente Jette;

Gelet op het feit dat mevrouw Christine BERWAERTS (NL) een uitgebreide ervaring heeft met selectie en human resources management vooral in de privésector;

Gelet op het feit dat mijnheer Bernard STENIER (FR) beschikt over ervaring in HR-management en communicatie;

Gelet op het feit dat mevrouw Sabien DE CORTE (NL) een sterke ervaring heeft in human resources management gezien haar rol als HR-consultant in de publieke sector en in de privésector;

Gelet op het feit dat mijnheer Benoit PERILLEUX (FR) beschikt over ervaring inzake management in de publieke sector als oud directeur-diensthoofd bij Brussel Stedelijke Ontwikkeling;

Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een betrekking van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" (A4) bij Leefmilieu Brussel: 1. mijnheer Paul-Marie EMPAIN (FR, wettelijk tweetalig);2. mevrouw Christine BERWAERTS (NL);3. mijnheer Bernard STENIER (FR);4. mevrouw Sabien DE CORTE (NL);5. mijnheer Benoit PERILLEUX (FR). Dat Paul-Marie EMPAIN aangesteld wordt als voorzitter van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" (A4) bij Leefmilieu Brussel.

Art. 2.Geen enkel lid mag zetelen indien hij zich in een situatie bevindt die zijn onpartijdigheid in het gedrang kan brengen.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 juli 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: R. VERVOORT Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor de territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk, belang S. GATZ Minister bevoegd voor openbaar ambt

^