Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09 juli 2019
gepubliceerd op 17 juli 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het ontslag van het mandaat van Administratief Coördinator bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041397
pub.
17/07/2019
prom.
09/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het ontslag van het mandaat van Administratief Coördinator (rang A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met name artikel 40;

Gelet op de Wet van 16 maart 1954 over de controle van sommige instellingen van openbaar nut artikel 11;

Gelet op de Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van een Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratieve statuut en de bezoldigingsregeling van de agenten van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 469;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 4 mei 2016 houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010628 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen sluiten houdende toekenning van het mandaat van Administratief Coördinator (rang A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH);

Gelet op de brief van 15 juni 2019 van de heer Philippe De Wergifosse met zijn ontslagaanvraag en de vraag om zijn graad van Majoor A2 opnieuw op te nemen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2019;

Gelet op het feit dat de partijen het erover eens zijn om het ontslag van de heer Philippe De Wergifosse als administratief coördinator zo snel mogelijk te akteren;

Op voorstel van de Minister belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Philippe DE WERGIFOSSE (FR) op zijn vraag te ontheffen van zijn mandaat van Administratief coördinator (rang A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.

Art. 3.Er wordt een kopie van dit besluit aan de betrokkene overgemaakt.

Art. 4.De minister van Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : R. VERVOORT, De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering D. GOSUIN, De Minister van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

^