Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016
gepubliceerd op 09 februari 2016

Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, alsook van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031101
pub.
09/02/2016
prom.
28/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, alsook van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie sluiten betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie sluiten betreffende de samenstelling van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031608 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijzinging van het besluit van 12 december 2002 tat vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie;

Op voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onder meer belast met Territoriale Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie : 1° ter vertegenwoordiging van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ischa Lambrechts ter vervanging van Philippe Thiry;2° ter vertegenwoordiging van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ann Voets ter vervanging van Anne de SAN.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie : 1° ter vertegenwoordiging van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Anne Thérèse Destrebecq ter vervanging van Myriam Gerard;2° ter vertegenwoordiging van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Guido Stegen en Marie-Laure Roggemans ter vervanging van Christian Sibilde et de Johan Van Dessel;3° als onafhankelijke deskundige: Liesl Vanautgaerden ter vervanging van Eefje Vloeberghs.

Art. 3.Artikel 1 van het besluit van 25 maart 2010 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie wordt als volgt gewijzigd: "De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, hierna genoemd "de Commissie", bestaat uit vierentwintig effectieve leden. Voor elke respectieve groep (instanties, gemeente en deskundigen) worden de plaatsvervangende leden benoemd. Zij mogen elk effectief lid van hun groep dat afwezig of verhinderd is vervangen. De modaliteiten van deze vervanging worden in het huishoudelijk reglement bepaald. Het mandaat van de leden is hernieuwbaar."

Art. 4.De Minister bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 januari 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor de Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^