Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijzinging van het besluit van 12 december 2002 tat vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031608
pub.
01/10/2015
prom.
03/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijzinging van het besluit van 12 december 2002 tat vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris)


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende de organisatie en de werking van de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling ;

Gelet op het besluit van 12 december 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het non-profitakkoord van 23 juin 2000 tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het College van de Franse Gemeenschapscommissie, het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vertegenwoordigers van de werknemers et van de organiserende overheden, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 augustus 2015 ;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 3 september 2015 ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3 § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringendheid;

Overwegende dat de uitwerkingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 tot vaststelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, genomen in toepassing van het zogeheten non-profitakkoord, voor een jaar moeten worden verlengd na 28 februari 2015, datum waarop het genoemde besluit zijn kracht verliest.

Op voorstel van de Minister belast met Tewerkstelling, Besluit :

Artikel 1.In artikel 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 tot vaststelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, worden de woorden `geldt tot 28 februari 2006' vervangen door de woorden `geldt tot 28 februari 2016'

Art. 2.De Minister bevoegd voor Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2015.

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-President belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, RUDI VERVOORT De Minister belast met Tewerkstelling en Economie, DIDIER GOSUIN

^