Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 13 april 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de VZW « TERRE » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031219
pub.
13/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAART 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de VZW « TERRE » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en van vennootschappen met sociaal oogmerk die bedrijvig zijn in de hergebruik- en recyclingsector sluiten betreffende de erkenning en betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met een sociaal oogmerk die in de hergebruiksector bedrijvig zijn;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën uitgebracht op 17 februari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting uitgebracht op 26 maart 2015;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De VZW « TERRE », gevestigd te rue de Milmort 690, te 4040 Herstal, wordt erkend als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.De erkenning is vijf jaar geldig, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit. De VZW verbindt zich ertoe om binnen maximaal drie maanden mededeling te doen van elke wijziging in de werkwijze van de vereniging waardoor zij niet meer zou voldoen aan de vereisten van het besluit.

Art. 3.In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de activiteit van de vereniging betrekking op het inzamelen, het herstellen, het hergebruik en de recycling van de goederen bedoeld in artikel 12 (voornamelijk textiel) van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en van vennootschappen met sociaal oogmerk die bedrijvig zijn in de hergebruik- en recyclingsector sluiten betreffende de erkenning en betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk die in de hergebruiksector bedrijvig zijn.

De sociale doelstellingen van de vennootschap zijn beschreven in art. 2 van de statuten van de vennootschap.

Brussel, 26 maart 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Rudy VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Céline FREMAULT

^