Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015009191 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015003140 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015011146 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015011149 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de OCMW's van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale activering voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015201477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015201476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015201708 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015 wordt het O.C.M.W. van Gesves, rue de la Pichelotte 9A, te 5340 Gesves, voor een onbepaalde periode, die ingaat op 1 januari 2015, erkend als instelling voor schuldbemiddeling overeenko Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015 wordt het O.C.M.W. van Mettet, place Joseph Meuni(...) type ministerieel besluit prom. 20/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015201793 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde witvissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in het meer "Lac des Doyards" te Vielsalm

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015201798 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 230.075 van 2 februari 2015 in zake Raoul Thybaut en anderen tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partijen : de gemeente Orp-Jauche en de nv « Bodyma « Schenden : - artikel 127, § 1, eerste lid, 8°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ord(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015031219 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de VZW « TERRE » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015035411 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg R11a tussen kilometerpunt 0,00 en 0,30 op het grondgebied van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015035415 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** betreffende de toekenning van **** en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015035425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verwerker afgedankte elektrische en elektronische apparatuur type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 13/04/2015 numac 2015035432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 14 september 2007 betreffende de opleiding, de kwalificatie en de aansprakelijkheid van de personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied en het personeel van het MRCC type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015035451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N793 Millenstraat - Toleikstraat tussen kilometerpunt 0.000 en kilometerpunt 0.940 op het grondgebied van de stad Bree type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015035453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N73a Malta tussen kmp. 0.498 en kmp. 0.756 op het grondgebied van de stad Bree type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015035473 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015201792 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 24 mei 2015 te Habay-la-Neuve en op zondag 31 mei 2015 te Stavelot een vrijstelling van de visvergunning wordt toegekend aan de deelnemers aan de dag "Pêche en fête" type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015201791 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de statuten van SOFIPOLE

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015201810 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0462.168.772 BEDIMO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/20(...) type lijst prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015201811 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0400.408.773 LES ENTREPRISES J. WOLF Ond. Nr. 0402.208.322 DISCIBEL Ond. Nr. (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015201663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming Bij Koninklijk Besluit van 26 februari 2015 wordt de NV Electrabel vergund om het reactordeksel van(...)

document

type document prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015201808 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken toepassing internationale akkoorden (niveau A1), voor het RIZIV (ANG15019) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Diploma(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015018109 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 11 maart 2015 : Met ingang va - De heer Gielen, Michaël, bij de buitendiensten; - Mevr. Verbist, Kathleen, bij de buitendienst(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, worden benoemd, in de hoedanigheid van werkende leden bij bovengenoemde raad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SOUPART Jean-François, benoemd tot werkend lid bij genoemde ra(...)

document

type document prom. -- pub. 13/04/2015 numac 2015031225 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toelating tot de stage, benoeming in vast verband & bevordering naar een hoger niveau Bij beslissing van de Secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 februari 2015, wordt Mijnheer VAN DAMME Olivier Bij beslissing van de Secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Ge(...)
^