Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 2014
gepubliceerd op 02 januari 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor diensten geleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031982
pub.
02/01/2015
prom.
19/11/2014
ELI
eli/besluit/2014/11/19/2014031982/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor diensten geleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, artikelen 1, § 2bis, ingevoegd door de wet van 28 maart 2003, en 2bis/1, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, artikel 7, alinea 3, ingevoegd bij ordonnantie van 12 maart 1998;

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn sluiten tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 31 januari 1992 inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor bijzondere diensten geleverd aan particulieren, openbare en privé ondernemingen, openbare diensten, nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn sluiten tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, artikel 7;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2014;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 23 april 2014;

Gelet op de adviezen 56.387/4 van de Raad van State, gegeven op 16 juni 2014 en 56.387/2 op 12 november 2014;

Op voorstel van de minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Besluit : Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1.Standaardinterventie : een interventie met uitruk van een basisvoertuig met personeel. Dit basisvoertuig is ofwel een autopomp ofwel een voertuig "kleine dienst". 2. Niet-standaard interventie : - een interventie niet bedoeld in artikel 3 en artikel 8 - een interventie bedoeld in artikel 3 in het raam van dewelke een of meerdere voertuigen, materiaal en/of personeel toegevoegd worden.3. Duur van de prestatie : - voor een interventie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitsluiting van preventieve opdrachten : de verstreken tijd tussen de aankomst en het vertrek op de interventieplaatsen, mits een forfaitaire bijdrage van 15 € per voertuig. - voor een preventieve opdracht en/of een interventie buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de verstreken tijd tussen het uur van vertrek in de kazerne en het uur van terugkeer naar de kazerne. 4. Voertuig "kleine dienst" : een bestelwagen uitgerust voor kleine technische werkzaamheden en bemand door twee brandweermannen. 5. Preventieve opdracht : een taak van toezicht (evenementen, manifestaties, enz.) uitgevoerd bij wijze van voorzorgsmaatregel door operationeel personeel van de DBDMH. 6. DBDMH : de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.7. Verbruikbaar materiaal : het materiaal bedoeld in artikel 6, punten 14 tot 20.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van artikel 2bis/2, § 2 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en artikel 179, § 2 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, is dit besluit van toepassing op alle door de DBDMH uitgevoerde prestaties, met uitzondering van diegene bedoeld : - in artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn sluiten tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn; - in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Tweede erratum sluiten tot vaststelling van de retributies verschuldigd voor de door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp verrichte opdrachten van brandpreventie. Afdeling 2. - Bedrag van de retributies

Art. 3.De standaarinterventies geven aanleiding tot de betaling van volgende retributies : 1. Stopzetten alarmsignaal : 195 euro/u 2.Opsporen van brand naar aanleiding van een loos technisch alarm : 280 euro/u 3. Ledigen van lokalen, kelders, putten, riolen, enz.: 195 euro/u 4. Ontstoppen van riolen of rioolkolken : 195 euro/u 5.Verwijderen of opnieuw bevestigen van elementen die op de openbare weg dreigen te vallen (televisieantenne, dakgoot, schoorsteen, afsluiting, uithangbord, gevelstenen, enz.) : 280 euro/u 6. Vrijmaken van de openbare weg : 195 euro/u 7.Neutraliseren van een olievlek, buiten vebruikbaar materiaal : 195 euro/u 8. Vernietigen van wespennesten of andere insecten : 145 euro/u 9.Bevrijding van in liften ingesloten personen : 280 euro/u 10. Interventie waarbij een dier betrokken is : 195 euro/u Art.4. De niet-standaard interventies geven aanleiding tot de betaling van volgende retributies : 1. Autopomp van elke categorie met duurzaam materiaal en personeel : 280 euro/u 2.Tankwagen met duurzaam materiaal en personeel : 220 euro/u 3. Autoladder, hoogwerker met duurzaam materiaal en personeel : 220 euro/u 4.Milieuwagen met duurzaam materiaal en personeel : 220 euro/u 5. Hulpwagen met duurzaam materiaal en personeel : 280 euro/u 6.Voertuig Kleine dienst met duurzaam materiaal en personeel : 195 euro/u 7. Voertuig met poeder met duurzaam materiaal en personeel : 195 euro/u 8.Commandowagen met duurzaam materiaal en personeel : 220 euro/u 9. Wagen met rookafzuiger met duurzaam materiaal en personeel : 195 euro/u 10.Verlichtingswagen met duurzaam materiaal en personeel : 195 euro/u 11. Wagen onderwaterwerken met duurzaam materiaal en bestuurder maar zonder duikers : 220 euro/u 12.Wagen Salvage met duurzaam materiaal en personeel : 195 euro/u 13. Wagen RISC (Rescue in Safe Conditions) met duurzaam materiaal en bestuurder maar zonder RISC-leden : 195 euro/u 14.Wagen TAG (Team Anti-Gaz) met duurzaam materiaal en bestuurder maar zonder TAG-leden en zonder beschermende kledij : 195 euro/u 15. Coördinatievoertuig Operaties en Transmissie met materiaal en chauffeur : 220 euro/u 16.Voertuig hondenploeg met duurzaam materiaal en chauffeur maar zonder hondenmeesters en honden : 195 euro/u 17. Meetvoertuig met duurzaam materiaal en personeel : 220 euro/u 18.Container Kipper : 55 euro/u 19. Tankcontainer met duurzaam materiaal : 80 euro/u 20.Decontaminatiecontainer met materiaal : 110 euro/u 21. Container stutten met duurzaam materiaal : 80 euro/u 22.Container stroomaggregaat met duurzaam materiaal : 135 euro/u 23. Container HFS (High Flow System) met materiaal zonder slangen : 80 euro/u 24.Container TAG (Team Anti-Gaz) met duurzaam materiaal : 110 euro/u 25. Containerwagen met personeel : - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 110 euro/enkele rit - buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 110 euro/enkele rit + 1 euro/km 26.Kraan met materiaal en personeel : 220 euro/u 27. Slangenwagen met dompelpomp met materiaal en personeel : 220 euro/u 28.Bestelwagen voor vervoer van personeel en/of materiaal : - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 80 euro/enkele rit - buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 80 euro/enkele rit + 1 euro/km 29. Ziekenwagen in stand-by met personeel : 110 euro/u 30.Autopomp ter beschikking met bestuurder en begeleider : 160 euro/u 31. Autoladder ter beschikking met personeel : 220 euro/u Art.5. Voor zover er reservevoertuigen beschikbaar zijn, mag de DBDMH niet-uitgeruste voertuigen uitlenen aan andere hulpdiensten voor een duur van meer dan 24 uur.

De hulpdienst die een voertuig in bruikleen krijgt, sluit een omniumverzekering af voor dat voertuig voor de duur van de lening.

Deze verzekering moet aangetoond worden door de lener.

Het lenen van een voertuig geeft aanleiding tot de betaling van volgende retributie : - ziekenwagen : 25 euro/dag de eerste week en 50 euro/dag de volgende weken - autopomp : 45 euro/dag de eerste week en 90 euro/dag de volgende weken - autoladder : 85 euro/dag de eerste week en 170 euro/dag de volgende weken

Art. 6.Onverminderd de andere retributies bepaald door dit besluit, geeft het gebruikte materiaal in het kader van de interventies aanleiding tot de betaling van volgende retributies : 1. Slangen (alle diameters) : 0,10 euro/m/u 2.Standpijp, zwanehals, dubbel vertakkingsstuk, drieverdeelstuk, reductie, straalpijp, brandkraansleutel, stutten : 0.20 euro/stuk/u 3. Stroomaggregaat - minder dan 10 kVA : 80 euro/u/stuk - van 11 tot 20 kVA : 110 euro/u/stuk - meer dan 20 kVA : 135 euro/u/stuk 4.Motorpomp : 110 euro/u/stuk 5. Waterkanon : 80 euro/u/stuk 6.Rookventilator : 35 euro/u/stuk 7. Persluchtfles (maximum 6 1/200 of 300 bar) en zuurstoffles (maximum 3 1/200 bar) voor ademhalingstoestel : a.perslucht : 25 euro/stuk b. zuurstof : 35 euro/stuk 8.Gebruik ademhalingstoestel met open kringloop : 100 euro/stuk 9. Gebruik ademhalingstoestel met gesloten kringloop : 200 euro/stuk 10.Gebruik gelaatstuk en een pulmo commande : 30 euro/stuk 11. Beschermingstent : 80 euro/u/stuk 12.Tent van de TAG-ploeg (Team Anti-Gaz) : 160 euro/u/stuk 13. Boot duikers met twee duikers : 170 euro/u/stuk 14.Gebruik zwaar antigaspak : 220 euro/stuk 15. Gebruik beschermingspak tegen vloeistoffen : 160 euro/stuk 16.Schuim : 4 euro/l 17. Producten in vaste vorm die olie neutraliseren : 5 euro/kg 18.Producten in vloeibare vorm die olie neutraliseren : 3 euro/l 19. Materiaal eenmalig gebruik : aankoopprijs (btw incl.) 20. Vervanging van materiaal als gevolg van de vernietiging of de niet-teruggave van materiaal : volgens factuur (btw incl.) Elk ander geleend of ter plaatse achtergelaten materiaal dat niet binnen 14 dagen gerecupereerd wordt, zal gefactureerd worden aan de kostprijs.

Art. 7.§ 1. Het personeel dat gebruikt wordt in het kader van interventies of opdrachten geeft aanleiding tot de betaling van volgende retributies : - Officiers : 80 euro/u - Onderofficiers : 65 euro/u - Korporaals en brandweermannen : 55 euro/u - Duikers : 75 euro/u - TAG-leden (leden van het Travox Anti Gaz-team) 75 euro/u - RISC-leden (leden van het Rescue in Safe Conditions-team) 75 euro/u - Hondenmeester met een hond : 75 euro/u - Radio-operator : 65 euro/u § 2. De retributies vastgesteld in de voorgaande paragraaf zijn niet verschuldigd wanneer de interventies of opdrachten vermeld in dit besluit bepaald zijn als omvattende de terbeschikkingstelling van personeelsleden.

Art. 8.De bijzondere opdrachten geven aanleiding tot betaling van volgende retributies : ? Onder druk brengen en testen van een droge stijgleiding : 280 euro/u ? Bewakingsdienst tegen brand in vertonings-, tentoonstellings- en vergaderzalen, bals, vuurwerk, bewakingsronden, enz. : deze dienst wordt gefactureerd overeenkomstig de artikelen 4, 6 en 7 van dit besluit. ? Organisatie van evacuatieoefeningen ten bate van kantoren, verschillende openbare instellingen : deze dienst wordt gefactureerd overeenkomstig de artikelen 4, 6 en 7 van dit besluit. ? Organisatie van een demonstratie met een educatief doel op verzoek van een gemeentelijke of Gewestelijke autoriteit : deze dienst wordt gefactureerd overeenkomstig de artikelen 4, 6 en 7 van dit besluit, met een korting van 75 %.

Art. 9.Al het materiaal dat de DBDMH zich bij derden verschaft voor een interventie wordt aan de begunstigde van de interventie gefactureerd op basis van de factuur (btw incl.) ontvangen van de leverancier van het materiaal. Afdeling 3. - Begunstigde en belastingplichtigen

Art. 10.De retributies bepaald krachtens dit besluit worden opgesteld in het belang van de DBDMH.

Art. 11.Wat de interventies betreft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht artikel 2bis/2, § 2 van de wet van 31 december 1963 inzake de civiele bescherming, alsook de beroepsmogelijkheden van de verschuldigde ten laste van de verantwoordelijke op basis van het gemeen recht, is de verschuldigde van de vastgestelde retributies krachtens dit besluit : 1. De overheid die het desbetreffende wegennet beheert, of de betreffende politiezone indien de interventie uitgevoerd wordt op verzoek van een politiedienst.2. de eigenaar van de privéplaats waar de interventie plaatsvindt of de beheerder indien deze plaats toegankelijk is voor het publiek. Indien het gaat om een gemeenschappelijke eigendom, is de retributie verschuldigd door : - de gemeenschappelijke eigendom voor een interventie in gemeenschappelijke ruimtes. - door de eigenaar van het desbetreffende goed voor een interventie in privéruimtes. 3. de persoon die het huisdier onder zijn hoede had dat een interventie noodzaakt, of bij gebrek hieraan de eigenaar van deze laatste.4. Bij gebrek aan een verschuldigde in de hierboven vermelde punten, de persoon die de interventie gevraagd heeft.

Art. 12.Bij afwezigheid van een overeenkomst die de DBDMH bindt met een andere partij en met uitzondering van een reële afkondiging van een provinciale fase van een nood- en interventieplan, wordt elke uitruk van voertuigen, personeel en/of materiaal van de DBDMH voor interventies of oefeningen buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gefactureerd aan de gemeente op welk grondgebied de interventie of oefening plaatsvindt.

Vanaf de inwerkingtreding van de zone zoals beoogd in artikel 220 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, zullen de interventies uitgevoerd in dezelfde veronderstelling als deze bedoeld in alinea 1 gefactureerd worden aan de betreffende zone. Afdeling 4. - Facturatiemodaliteiten

Art. 13.Wanneer er bij een interventie meerdere voertuigen gestuurd worden, wordt de retributie berekend op basis van de voertuigen die effectief ter plaatse aan de interventie deelgenomen hebben.

Indien er maar een voertuig deelgenomen heeft aan de interventie ter plaatse, ofschoon er meerdere gestuurd werden, wordt de retributie vastgesteld op basis van het hoogste bedrag tussen de standaard interventieprijs en de prijs van het voertuig dat effectief gewerkt heeft.

Art. 14.Bij elke prestatie wordt minimum een uur gefactureerd alsook elk begonnen halfuur.

Art. 15.De retributie moet betaald worden binnen 30 dagen na het opsturen van de factuur.

Bij niet-betaling op de in de factuur aangegeven vervaldag is, zonder voorafgaande ingebrekestelling, intrest verschuldigd volgens de wettelijke intrestvoeten.

Bovendien wordt een bedrag ten belope van 15 % van de op de vervaldag verschuldigde bedragen aangerekend als deelname in de administratiekosten. Het minimumbedrag van deze deelname bedraagt in ieder geval 90 euro.

Art. 16.De retributiebedragen vastgesteld krachtens huidig besluit zijn onderworpen aan de consumentenprijsindex. Ze worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. De basisindex is de consumentenprijsindex van kracht op datum van de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Afdeling 5. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 17.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 31 januari 1992 inzake de te innen retributies als tegenprestatie voor bijzondere diensten geleverd aan particulieren, openbare en privéondernemingen, openbare diensten, nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden wordt ingetrokken.

Art. 18.Dit besluit treedt in werking de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit is van toepassing op de interventies uitgevoerd vanaf de datum van zijn inwerkingtreding.

Art. 19.De minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2014.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^