Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie bedoeld in artikel 10bis, 4° van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031388
pub.
20/05/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/24/2014031388/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie bedoeld in artikel 10bis, 4° van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002, 20 juli 2006, 21 december 2012, 21 november 2013 en 19 december 2013, het artikel 10bis, 4° ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 20 februari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting;

Gelet op het advies nr. 55.702/4 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2014, overeenkomstig artikel 84 § 1er, lid 1, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van het Gewestelijk Adviescomité, gegeven op 28 januari 2014;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Minister : de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die bevoegd is voor de taxidiensten.2° Bestuur : de Directie taxi's van het Bestuur Mobiel Brussel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.3° ordonnantie : de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. HOOFDSTUK I. - Over de Samenstelling van de Commissie

Art. 2.Op basis van de bepalingen van artikel 10bis van de ordonnantie, is de Commissie samengesteld uit vier effectieve leden en vier plaatsvervangende leden aangesteld door de Minister voor een hernieuwbare termijn van één jaar : 1° een effectief en een plaatsvervangend lid die het Bestuur vertegenwoordigen en zijn gekozen uit de personeelsleden van de Directie taxi's met minstens niveau B en een anciënniteit van minstens twee jaar in deze dienst;2° een effectief en een plaatsvervangend lid die de exploitanten van taxidiensten vertegenwoordigen en zetelend per beurtrol worden gekozen uit de leden van het Regionaal Comité van advies bedoeld in artikel 34 van de ordonnantie;3° een effectief en een plaatsvervangend lid die de gebruikers van het openbaar vervoer vertegenwoordigen;4° een accountant of bedrijfsrevisor als effectief en plaatsvervangend lid. Het secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar van het Bestuur.

Hij neemt met name de voorbereiding van de dossiers en de opstelling van de notulen van de vergaderingen waar.

Art. 3.Kunnen niet worden aangewezen als leden van de Commissie, de personen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling. Er wordt geen rekening gehouden met de uitgewiste veroordelingen of de veroordelingen welke aanleiding hebben gegeven tot eerherstel van de betrokkene.

Art. 4.De leden van de Commissie kunnen in geval van kennelijk wangedrag dat nadeel berokkent aan de waardigheid van hun functie of in geval van ernstige tekortkomingen in de uitoefening van hun ambt door de Minister uit hun ambt worden ontzet.

Art. 5.Als een lid van de Commissie wordt vervangen vóór het verstrijken van zijn mandaat, voltooit zijn vervanger dit mandaat. Het besluit tot aanwijzing van het vervangende lid bevat de naam van het lid dat werd vervangen.

In afwachting van de vervanging van een ontslagnemend lid, blijft hij in functie totdat hij wordt vervangen.

Art. 6.Als een lid van de Commissie wordt geconfronteerd met een risico op belangenvermenging, zoals het geval is als hij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de te onderzoeken voorgenomen overdracht, mag dit lid niet deelnemen aan de debatten met betrekking tot dit voornemen, noch aan het beraad en de formulering van het advies aan de Minister.

Als het effectief en het plaatsvervangend lid die dezelfde belangen verdedigen zich allebei in deze situatie bevinden, komt de Commissie bijeen en beraadslaagt ze geldig zonder de aanwezigheid van die leden. HOOFDSTUK II. - Over de werking van de Commissie

Art. 7.De Commissie formuleert adviezen betreffende elke aanvraag voor een vergunning tot overdracht van een taxidienst, geheel of gedeeltelijk, ingediend door een exploitant en baseert zich hierbij op het openbaar nut van taxidiensten en de criteria bedoeld in artikel 10bis, 4°, derde lid van de ordonnantie.

Art. 8.De voorzitter van de Commissie bepaalt de agenda van de vergaderingen, roept de leden van de Commissie evenals de personen die bij de voorgenomen overdracht van de exploitatievergunning betrokken zijn op, leidt de debatten, vat deze samen en ondertekent, samen met de secretaris de notulen, de verslagen evenals de geformuleerde adviezen ter attentie van de Minister.

Behalve in noodgevallen ontvangen de leden van de Commissie en de personen die bij de voorgenomen overdracht betrokken zijn de oproep minstens tien dagen vóór de datum van de vergadering.

Art. 9.De Commissie vergadert telkens als haar voorzitter dit noodzakelijk acht na inzage van de ingediende vergunningsaanvragen.

Art. 10.De vergaderingen van de Commissie worden met gesloten deuren gehouden.

De personen die bij de voorgenomen overdracht betrokken zijn, kunnen zich laten vergezellen of worden vertegenwoordigd door een advocaat.

Ingeval de personen die bij de voorgenomen overdracht betrokken zijn noch aanwezig zijn, noch vertegenwoordigd worden, wordt de procedure voortgezet en onderzoekt de Commissie het dossier op basis van de ingediende aanvraag.

Art. 11.De Commissie beraadslaagt pas geldig als minstens drie van haar vier leden aanwezig zijn. Na een tweede oproep die betrekking heeft op dezelfde agenda, kan de Commissie geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 12.De Commissie beraadslaagt zonder de aanwezigheid van de personen die bij de voorgenomen overdracht van de exploitatievergunning betrokken zijn en formuleert, binnen de maand, zijn advies met betrekking tot dit voornemen aan de Minister.

Art. 13.Er worden notulen van de vergaderingen opgesteld.

Art. 14.De leden van de Commissie zijn gehouden aan de discretieplicht voor wat betreft de onderzochte dossiers, met name aangaande het uitgebrachte advies en de debatten die hieraan zijn voorafgegaan.

Art. 15.Met uitzondering van de vertegenwoordiger van het Bestuur, ontvangen de leden zitpenningen telkens als ze een vergadering van de Commissie deelnemen. Het bedrag is door de Minister vastgelegd met een maximum van 375 euro voor de accountant of de bedrijfsrevisor en op maximum 75 euro voor de andere leden van de Commissie.

Art. 16.Dit besluit wordt van kracht op 1 februari 2014.

Art. 17.De Minister bevoegd voor het Bezoldigd Vervoer van Personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2014.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en vervoer, Mevr. Br. GROUWELS

^