Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013
gepubliceerd op 23 september 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 november 2006 tot organisatie van het fonds van Openbaar Beheersrecht

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031753
pub.
23/09/2013
prom.
12/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/12/2013031753/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 november 2006 tot organisatie van het fonds van Openbaar Beheersrecht


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, inzonderheid op haar artikel 2, 14°, ingevoegd bij ordonnantie van 20 juli 2006 tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprichting van begrotingsfondsen;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, zoals gewijzigd bij ordonnantie van 1 april 2010, en inzonderheid op haar artikelen 18 tot en met 22 betreffende het openbaar beheersrecht;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 11 mei 2012;

Gelet op de adviezen 51.548/3 en 53.531/3 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2012 en 11 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 april 2012;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting 24 april 2012;

Op voorstel van de Staatssecretaris belast met Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, § 1, wordt het cijfer "50 %" vervangen door "70 %".

Art. 2.In artikel 4, § 2, wordt het cijfer "80 %" vervangen door "90 %".

Art. 3.Artikel 5 wordt als volgt aangevuld : Overeenkomstig artikel 2, 14° van de ordonnantie, kan de in het vorige lid bedoelde periode van negen jaar worden verlengd.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Huisvesting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Opgemaakt te Brussel, op 12 september 2013 Voor de Regering,.

De Minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare netheid, Buitenlandse handel, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke statistiek, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbe-strijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

^