Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2013
gepubliceerd op 17 juni 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de regels voor de consolidatie in het kader van de voorlegging van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031449
pub.
17/06/2013
prom.
23/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/23/2013031449/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MEI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de regels voor de consolidatie in het kader van de voorlegging van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid op artikel 59;

Overwegende dat artikel 1, 2° van het koninklijk besluit van 10 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011003062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - 2e erratum sluiten tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie als volgt bepaalt : « Dit besluit is van toepassing op : 2° de gemeenschappen en de gewesten en op de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bedoeld in artikel 2 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof »;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en Begroting en Externe Betrekkingen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° ordonnantie : de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;2° besluit : het koninklijk besluit van 10 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011003062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - 2e erratum sluiten tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie;3° algemene rekening : de algemene rekening als gedefinieerd in artikel 59 van de ordonnantie;4° jaarrekening : de jaarrekening als gedefinieerd in artikel 59, 1°, van de ordonnantie;

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de gewestelijke entiteit. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 3.De gewestelijke boekhouder verkrijgt van de boekhoudkundige entiteiten alle informatie die hij nuttig acht voor de consolidatie.

Hij kan meer bepaald een beroep op hen doen voor een goed begrip van hun rekeningen en om de saldi en verrichtingen van de boekhoudkundige entiteiten in overeenstemming te brengen.

De algemene rekening van elke boekhoudkundige entiteit wordt ten laatste op 1 juni van het jaar volgend op dat waarop de rekening betrekking heeft, overgemaakt aan de gewestelijke boekhouder. HOOFDSTUK II. - De jaarrekening

Art. 4.De consolidatie bestaat erin de jaarrekeningen van de boekhoudkundige entiteiten voor te stellen alsof deze entiteiten slechts één enkele entiteit zouden vormen.

Art. 5.De consolidatie gebeurt op basis van niet-gecertificeerde rekeningen als opgemaakt conform artikel 60 en artikel 90, § 1 en 2, van de ordonnantie.

Art. 6.Met het oog op de consolidatie mogen wanneer nodig rubrieken, subrubrieken en eventueel rekeningen en subrekeningen gecreëerd worden in het boekhoudplan. Afdeling 1. - De balans en de resultatenrekening

Art. 7.Voor de consolidatie van de balans en de resultatenrekeningen wordt de methode van de integrale consolidatie toegepast.

Bij deze methode worden de balansen en de resultatenrekeningen van de boekhoudkundige entiteiten regel per regel samengevoegd, door optelling van gelijkaardige activa, passiva, opbrengsten en kosten.

De boekhoudkundige waarde van de financiële deelneming van de diensten van de Regering in elke autonome bestuursinstelling wordt geëlimineerd tegenover het overeenstemmend nettoactief van de autonome bestuursinstelling.

Wederzijdse activa en passiva, evenals wederzijdse kosten en opbrengsten verbonden aan inkomens- of kapitaaloverdrachten tussen boekhoudkundige entiteiten, worden geëlimineerd.

De in het vierde lid bedoelde overdrachten worden opgenomen in de groepen 41/46/61/66 van de economische classificatie.

De minderheidsbelangen worden meegeboekt.

Art. 8.Onverminderd de bepalingen van artikel 3, tweede lid, en volgens dezelfde regels bezorgen de boekhoudkundige entiteiten : 1° hun algemene balans, opgemaakt volgens het door de gewestelijke boekhouder meegedeelde model;2° de detailopgave van alle rekeningen die wederzijdse verrichtingen bevatten, evenals de saldi van die rekeningen;3° de tabel van de financiële deelnemingen die ze aanhouden. Afdeling 2. - De samenvattende rekening

van de begrotingsverrichtingen

Art. 9.De klassen 8 en 9 van het boekhoudplan dat van toepassing is op de gewestelijke entiteit en dat vastgesteld is in het besluit, zijn ingedeeld op basis van de economische codes vermeld in de economische classificatie.

Art. 10.De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen wordt bekomen door optelling van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van elke boekhoudkundige entiteit. De inkomens- en kapitaaloverdrachten tussen boekhoudkundige entiteiten als bedoeld in artikel 7, vierde en vijfde lid, worden geëlimineerd.

Art. 11.Onverminderd de bepalingen van artikel 3, tweede lid, en volgens dezelfde regels bezorgen de boekhoudkundige entiteiten hun samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, opgesteld volgens het model meegedeeld door de gewestelijke boekhouder. HOOFDSTUK III. - De uitvoeringsrekening van de begroting

Art. 12.De uitvoeringsrekening van de begroting omvat de uitvoeringsrekeningen van de begroting van de afzonderlijke boekhoudkundige entiteiten als opgenomen in de in artikel 5 bedoelde rekeningen.

Art. 13.Onverminderd de bepalingen van artikel 3, tweede lid, en volgens dezelfde regels bezorgen de boekhoudkundige entiteiten hun uitvoeringsrekening van de begroting, opgemaakt volgens het model meegedeeld door de gewestelijke boekhouder.

Art. 14.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van de ordonnantie omvat de bijlage bij de uitvoeringsrekening van de begroting een samenvattende tabel met de totalen van de bijlagen van elke boekhoudkundige entiteit. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 15.Dit besluit treedt voor de gewestelijke entiteit in werking op 1 januari 2013.

Art. 16.De Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën en de Begroting behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 mei 2013.

Voor de Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

^