Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/05/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag. - Duitse vertaling type wet prom. 23/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013009250 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag type wet prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009286 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het mogelijk te maken dat een zaak nadat die aan de rechter is onttrokken, door het Hof van Cassatie wordt verwezen naar een rechtbank van een ander rechtsgebied type wet prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009287 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen type wet prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren type wet prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren. - Duitse vertaling type wet prom. 23/05/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijkomende aanstellingen in de graad van commissaris van politie van bepaalde personeelsleden van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de aanwijzing in de mandaten van inspecteur-generaal en van adjunct-inspecteur-generaal en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies van het jaar 2012, ten gunste van de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bijkomende aanstellingen in de graad van commissaris van politie van bepaalde personeelsleden van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003110 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij en het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013003164 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003173 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke rapportering door de verrekeningsinstellingen, de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke rapportering door de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 12 februari 2013 betreffende de rapportering voor het toezicht op de gedragsregels en de erkenning van en samenwerking met de revisoren voor het toezicht en validatie van de cartografie type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijk statuut van het personeel AAJ SASPE type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 betreffende de dienstverplaatsingen woon-werkverkeer en overplaatsingen, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2004 inzake hetzelfde onderwerp en ter vervanging van de artikelen 13 en 24 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van sociale programmatie 2005-2006, geregistreerd onder het nummer 76260/CO/326 en het nummer 76261/CO/326 type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake invoeringsmogelijkheid van een regime van systeemvaart type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de ontslagprocedure wegens ernstige tekortkoming type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 27/08/2013 numac 2013012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor zeelieden die niet ingeschreven zijn op de poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945, en die tewerkgesteld worden aan boord van koopvaardijschepen die de Belgische vlag voeren type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds van de kalksteengroeven en kalkovens van het Doornikse" genoemd type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/06/2013 numac 2013014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de statutaire personeelsleden van de **** **** die instaan voor de veiligheid en de bewaking van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013014397 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Ziekenhuis Oost-Limburg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre Hospitalier Régional de Namur » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Verzorgingscentrum Brugmann » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen »ALBERT II, Koning der Belgen, type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Gent » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen en stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « ZNA - PZ Stuivenberg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Leuven » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013202126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 78 van de programmawet van 29 maart 2012 type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot coördinatie en wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (Vlaamse Gemeenschap) (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1971 tot oprichting van een "Fonds voor de diamantnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013202737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012 betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid ten gunste van werknemers vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding in de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de landingsbaan vanaf 50 jaar type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de verhoging van de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2011 betreffende de aanvullende opleidingsinspanningen voor de jaren 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vastlegging, voor 2012, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 september 1990 en van 5 juni 2005 houdende de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie" type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, inzake tijdskrediet en 1/5e loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2011 tot oprichting van een vormingsfonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op landingsbaan voor werknemers met een zwaar beroep, lange loopbaan of tewerkgesteld in een onderneming erkend als in herstructurering of in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de waarborg van de sociale vrede type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de omzetting van de maatregel inzake ecocheques in een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de inspanningen inzake permanente vorming van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de aanwijzing in de mandaten van inspecteur-generaal en van adjunct-inspecteur-generaal en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/11/2015 numac 2015014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013009231 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 23/05/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013014395 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type ministerieel besluit prom. 23/05/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 23/05/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de dermato-venereologie

decreet

type decreet prom. 23/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 tot benoeming van de leden van het College voor advies en het College voor vergunning en controle van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 4bis van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986, gewijzigd bij het decreet van 25 oktober 2012 betreffende sommige internaten en opvangtehuizen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van uniforme verzameling gegevens over de gezondheid dat van toepassing is op de leerlingen van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van uniforme verzameling gegevens over de gezondheid dat van toepassing is op de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013031419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013031449 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de regels voor de consolidatie in het kader van de voorlegging van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2013 pub. 04/06/2013 numac 2013203186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203202 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de overheid belast met de handhaving van Verordening nr. 181/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013203259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, wat de voorziene certificeringsmaatregelen betreft type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013203258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, wat de overdrachtsvergunningen betreft

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39nonies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39nonies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief
^