Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2012
gepubliceerd op 08 februari 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031043
pub.
08/02/2013
prom.
25/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van directeur-generaal (rang A5) van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vijfde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot eerste wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot derde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vierde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de vacantverklaring door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 31 maart 2011 van de betrekking van directeur-generaal (rang A5) binnen het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris);

Gelet op de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2011 en van 29 maart 2012 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal (A5) van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris);

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2011;

Overwegende het met redenen omkleed advies van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal (A5) van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris) op 4 juni 2012;

Overwegende dat in het totaal, zeven kandidaturen werden ontvangen door de selectiecommissie voor de betrekking van rang A5 en dat er zes toegankelijk werden verklaard;

Overwegende dat de selectiecommissie op unanieme wijze, Mevr. Katrien Mondt en Mevr. Caroline Mancel in de categorie « A » (geschikt) heeft gerangschikt;

Overwegende dat de selectiecommissie, in haar met redenen omklede advies, inschat dat Mevr. Katrien Mondt een zeer sterk profiel heeft.

Ze heeft de commissie kunnen overtuigen op basis van het beheersplan dat ze heeft ingediend. Tijdens het selectiegesprek werd bevestigd dat ze over de nodige competenties, relationele vaardigheden en managementvaardigheden beschikt om mandaathouder van rang A5 bij Innoviris te worden. Ze geeft blijk van een groot inzicht in het functioneren en de specifieke uitdagingen van de organisatie en van het Brussels Gewest. Ze beschikt over een duidelijke visie hoe ze zowel de transversale objectieven als de specifieke strategische en operationele doelen wil bereiken.

Overwegende dat de Selectiecommissie, na een vergelijking te hebben gevoerd van de kandidaten wat betreft de geschiktheid van de competenties, van de relationele vaardigheden en van de managementsvaardigheden, unaniem beide geschikt verklaarde kandidaten rangschikt als volgt : Op de eerste plaats : Mevr. Katrien Mondt, Op de tweede plaats : Mevr. Caroline Mancel;

Overwegende dat zowel uit de verslagen van de interviews van de kandidaten als uit het met redenen omklede advies en uit de rangschikking van de selectiecommissie blijkt dat, van beide geschikt verklaarde kandidaten, Mevr. Katrien Mondt getuigt van veel leiderschap en een beter strategisch inzicht op het gebied van onderzoek en innovatie. Mevr. Katrien Mondt is in staat om zowel de strategische als operationele doelstellingen die door de Regering opgelegd zijn, te integreren in een coherente visie.

Overwegende dat de Regering beslist om de voorgestelde rangschikking door de selectiecommissie tot de hare te maken en de eerst gerangschikte kandidaat te benoemen;

Op voorstel van de minister bevoegd voor het Wetenschappelijk Onderzoek;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Katrien MONDT wordt aangeduid om het mandaat van directeur-generaal uit te oefenen van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris) op het Nederlandstalige taalkader.

Art. 2.Ze krijgt de rang A5.

Haar bezoldiging wordt vastgelegd in de weddeschaal A500.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 25 oktober 2012.

Art. 4.De minister bevoegd voor het Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2012.

Door de Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^