Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999
gepubliceerd op 03 september 1999

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031158
pub.
03/09/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/14/1999031158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, IX, gewijzigd door de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het koninklijk besluit nr 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;

Gelet op het besluit van 5 februari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1988 tot vaststelling van de organisatie en de werking van de BGDA;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd door de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1986;

Gelet op de dringendheid, Overwegende dat de mogelijkheid voor de gemeente en het OCMW van eenzelfde grondgebied om één of meerdere punten over te dragen aan het andere lokaal bestuur zonder verwijl ingevoerd moet worden om nog van toepassing te zijn vóór 10 januari 1999, zijnde de datum waarop de punten voor het jaar 1999 aan de plaatselijke besturen worden toegekend in toepassing van artikel 15 van het besluit van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Lokale Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 15, § 1 van het besluit van 5 februari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen, wordt door de volgende bepaling vervangen : « De Regering bepaalt, vóór 31 januari, in functie van de begrotingskredieten, het aantal punten dat onder de plaatselijke besturen moet worden verdeeld ».

Art. 2.Artikel 15, §6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Op eenzelfde grondgebied kan een gemeente of een OCMW één of meerdere punten afstaan ten voordele van het ander plaatselijk bestuur in het kader van een overeenkomst voor de duur van één jaar, vernieuwbaar en onderworpen aan de goedkeuring van het Overlegcomité Gemeente-OCMW. Deze overeenkomst kan in de loop van het jaar niet gewijzigd worden en wordt aan de BGDA overgemaakt vóór 30 maart 1999. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Brussel, 14 januari 1999.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Lokale Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Ch. PICQUE

^