Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 september 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999000629 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1999 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Vernieuwingen en Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 22 juni 1999 worden in het enig artikel van het ministerieel besluit v Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 3 februari 1999. De erkenning als beveiligingsonder(...) type wet prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999000627 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 15 juni 1999 wordt de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst, De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of on(...) type wet prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999000684 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 22 juni 1999 tot wijziging in het enig artikel van het ministerieel besluit van 6 februa Het huidig besluit heeft uitwerking met ingang van 19 november 1997. Bij ministerieel beslui(...) type wet prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999000685 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 5 juli 1999 wordt de vergunning als bewakingsonderneming, verleend aan de heer Marcel Detr Het huidig besluit heeft uitwerking met ingang van 22 september 1998. type wet prom. 26/04/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999003290 bron ministerie van financien Wet houdende goedkeuring van de Resolutie betreffend het vierde amendement op de statuten van het Internationaal Monetair Fonds type wet prom. 10/05/1994 pub. 03/09/1999 numac 1999015008 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van volgende Internationale Akten : Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, opgemaakt te Parijs op 3 december 1982 (2); Wijzigingen van de Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als woongebied voor watervogels, aangenomen te Regina op 28 mei 1987 (1) (2) type wet prom. 18/06/1996 pub. 03/09/1999 numac 1999015116 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/1998 pub. 03/09/1999 numac 1998000642 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 november 1997 waarbij aan de Gemeenschaps- en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling toegang wordt verleend tot de informatiegegevens en waarbij deze dienst gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken type koninklijk besluit prom. 20/10/1998 pub. 03/09/1999 numac 1998000643 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 1998 waarbij aan de « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999016070 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van het koninklijk besluit van 15 maart 1926 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige dienst. - Aanwijzingen van een plaatsvervangend inspecteur-dierenarts Bij ministerieel besluit van 26 februari 1999 wordt de heer Fra Bij ministerieel besluit van 5 maart 1999 wordt de heer Ferdinand Devriendt, aangenomen dierena(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022796 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de aflevering van diergeneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022797 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022798 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit dat de voorwaarden en modaliteiten van de invoer en van het in bezit hebben van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik reglementeert type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022799 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen door de dierenarts

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999003508 bron ministerie van financien Kalender ter wijziging van de uitgiften van schatkistcertificaten voor de maanden september tot december 1999 genomen in uitvoering van de artikelen 5 en 20 van het ministerieel besluit van 17 december 1998 betreffende de uitgifte van schatkistcert Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999009726 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 3 juni 1999 is de heer R. Meur, afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Nijvel, benoemd tot voorzitter van deze commissie. Bij mini (...) type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999014199 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming tot ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van het statutair personeel van de Dienst Kijk- en Luistergeld

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999021406 bron arbitragehof Arrest nr. 44/99 van 20 april 1999 Rolnummer 1295 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 93 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, gesteld door het Hof van Beroep te Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters P. (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999009911 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout Bij beschikking van 27 augustus 1999 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen is aan de heer Sterkens, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnho (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999027665 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de artikelen 279 tot en met 283 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999027663 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een speciale subsidie aan de gemeenten wordt verleend voor de uitvoering van een geïntegreerd sociaal plan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/1998 pub. 03/09/1999 numac 1999029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de autonome basisschool van Natoye type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 03/09/1999 numac 1999029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de autonome basisschool van Kain aan de gemeente Doornik wordt afgestaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 03/09/1999 numac 1999029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de autonome basisschool van Profondeville, afstand aan de gemeente Profondeville van de vestigingsplaats van Lustin en oprichting van de autonome basisschool van Anhée type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 03/09/1999 numac 1999029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de autonome basisschool van de Franse Gemeenschap te Barvaux

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999031157 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen in toepassing van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen, zoals gewijzigd door het besluit van 14 januari 1999 van de Brusselse hoofdstedelijke Regering

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999014110 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur Lijst van de ademtesttoestellen die het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht aangeven waarvan het model is goedgekeurd. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999022682 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Derde lijst van apothekers, geneesheren en dierenartsen erkend als verantwoordelijken inzake geneesmiddelenbewaking volgens artikel 28sexies van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen P170 ACKERMAN, apotheker/pharmacien 9860 Balegem P167 AERDEN, LEONARDUS apotheker/pharmacien 3052 Blan(...) type lijst prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999022745 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Tweede lijst van apothekers en dierenartsen erkend, na 1 oktober 1995, als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik overeenkomstig de artikelen 16 en 17, § 2 van het koninklijk 579 Mourits, Gijsbertus, médecin vétérinaire/dierenarts, CL Oost-, West- en Middelbeers Nederland.

erratum

type erratum prom. 10/08/1998 pub. 03/09/1999 numac 1999015170 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het Continentaal Plat, en Bijlage, en briefwisseling, en het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van de territoriale zee, ondertekend te Brussel op 18 december 1996. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999009912 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel : 1 ; - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Vl(...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

document

type document prom. -- pub. 03/09/1999 numac 1999012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsrechtbank te Ieper Wijziging telefoon- en faxnummers Sedert 1 juli 1999 werden aan de arbeidsrechtbank te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18, de volgende nieuwe telefoon- en faxnummers toegekend : griffie : tel. 057/22 40 40, fax 057 auditoraat : tel. 057/22 40 80, fax 057/22 40 70.
^