Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999
gepubliceerd op 26 maart 1999

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031039
pub.
26/03/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/14/1999031039/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op de artikelen 18, 37 en 100;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot vaststelling van de samenstellling van het dossier voor de aanvraag om een milieu-attest en -vergunning;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegeven op 6 november 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 3 november 1998;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, tweede lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieu-attest of -vergunning worden de woorden « voor inrichtingen van klasse 1B » geschrapt.

Art. 2.Kader VIII van bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

In dezelfde bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt de mededeling inzake de dossierkosten vervangen door de volgende mededeling : « De aanvrager dient als bijlage 4 een kopie toe te voegen van het betalingsbewijs van de dossierkosten (25 000 frank voor een aanvraag om een milieu-attest voor een inrichting van klasse 1A; 10 000 frank voor een aanvraag om een milieu-attest voor een inrichting van klasse 1B), te storten op rekeningnummer GKB 091-2310961-62 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als mededeling « attest van klasse 1A of 1B ».

Art. 3.Kader XVII van bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

In dezelfde bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt de mededeling inzake de dossierkosten vervangen door de volgende mededeling : « De aanvrager dient als bijlage 15 een kopie toe te voegen van het betalingsbewijs van de dossierkosten (100 000 frank voor een aanvraag om een milieuvergunning voor een inrichting van klasse 1A waarvoor geen voorafgaand milieu-attest werd aangevraagd; 50 000 voor een aanvraag om een milieuvergunning voor een inrichting van klasse 1A waarvoor een voorafgaand milieu-attest werd aangevraagd; 10 000 frank voor een aanvraag om een milieuvergunning voor een inrichting van klasse 1B), te storten op rekeningnummer GBK 091-2310961-62 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als mededeling « vergunning van klasse 1A met attest, vergunning van klasse 1A zonder attest of vergunning van klasse 1B ».

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 januari 1999.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN

Bijlage 1 Kader VIII. - Beschrijving van de milieu-effecten van het project Krachtens de artikelen 18 en 37 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen vormt de in dit kader vermelde informatie : - voor de inrichtingen van klasse 1A : de voorbereidende nota op de effectenstudie - voor de inrichtingen van klasse 1B : het milieu-effectenverslag.

Het document, met het geheel van de hieronder vermelde gegevens, wordt bijgevoegd als bijlage 3. 1. Rechtvaardiging van het project - beschrijf de door het project beoogde doelstellingen; - vermeld op bondige wijze de verschillende beoogde oplossingen inzake de keuze van het terrein, de aangewende fabricatieprocédés, de omvang van het bedrijf; - geef een benaderend tijdschema voor de realisatie van het project. 2. Opsomming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en voorschriften 3.Verwachte effecten van het project Geef een eerste inventaris van de verwachte effecten van het project op de onmiddellijke omgeving en bepaal de geografische zone die beïnvloed kan worden, en in het bijzonder de aard en de hoeveelheid: - van de afvalwaterlozingen in riolen of waterlopen; - van de lozingen in de lucht; - van de voortgebrachte afvalstoffen; - van de risico's van bodemverontreiniging; - van geluidshinder; - van verkeer, van de voortgebrachte laad-, los- en parkeerproblemen; - de weerslag op het behoud en de verbetering van het landschap, de aanplantingen en het onroerend erfgoed; - de weerslag op de levenskwaliteit in de buurt (openbare ruimten, verkeer, veiligheid, geluidshinder, enz...); - de gevolgen op sociaal en economisch vlak (tewerkstelling, enz...).

Deze beschrijving dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn, en relatief technisch in verhouding tot het belang van het project. Ze houdt rekening met de bestaande situatie en maakt een vergelijking met de bestaande toestand. 4. Maatregelen om de effecten van het project te beperken Beschrijf de voornaamste maatregelen om de negatieve effecten van het project op zijn omgeving te vermijden, uit te schakelen of te beperken.Vermeld hierbij : - het gebruik van de best beschikbare technologieën (vb. : verwarmingsketels met een hoog rendement, machines met een laag energie- en grondstoffenverbruik, recuperatie van grondstoffen, minder lozingen); - het verminderen van het gebruik van grondstoffen of half-afgewerkte producten in het productieproces, de fabricatie of de werking van de exploitatie; - het verminderen van het waterverbruik, van de afvalwaterverontreiniging en het bevorderen van de recuperatie of zuivering ervan; - het verminderen van de lozingen in de lucht door een betere afstelling van de installaties, en een betere evacuatie en/of verspreiding van de lozingen, een zuiveringssysteem; - het verminderen van de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen, de maatregelen tot sortering, recyclage en hergebruik van afvalstoffen; - preventieve maatregelen tegen bodemverontreiniging; - het verminderen van het verkeer veroorzaakt door het project; - het verminderen van de door het project veroorzaakte geluidshinder. 5. Niet-technische samenvatting van de punten 1 tot en met 4. Maak een duidelijke en voor iedereen toegankelijke synthese van het project, de doelstellingen en de voordelen ervan, de erdoor veroorzaakte vormen van hinder en de maatregelen die genomen zullen worden om de hinder te verminderen.

Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN

Bijlage 2 Kader XVII Beschrijving van de milieu-effecten van het project Kader XVII enkel invullen in geval van inrichtingen die geen voorwerp uitmaakten van een voorafgaandelijk milieu-attest Krachtens de artikelen 18 en 37 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, vult dit kader het milieu-effectenverslag (zie kaders VIII tot en met XIV) of de voorbereidende nota voor een effectenstudie aan.

Dit document, met het geheel van de hieronder vermelde gegevens, wordt bijgevoegd als bijlage 14. 1. Rechtvaardiging en niet-technische samenvatting van de aanvraag - beschrijf de door het project beoogde doelstellingen; - vermeld op bondige wijze de verschillende beoogde oplossingen inzake de keuze van het terrein, de aangewende fabricatieprocédés, de omvang van het bedrijf; - geef een benaderend tijdschema voor de afwerking van het project. 2. Opsomming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en voorschriften 3.Andere mogelijke effecten van het project Beschrijf, ter aanvulling van de vormen van hinder en oplossingen vermeld in kaders VII tot en met XIII, de positieve en negatieve weerslag van de onderneming op : - het behoud en de verbetering van het landschap en van het onroerend erfgoed, de ontwikkeling van de aanplantingen; - de levenskwaliteit in de buurt (openbare ruimten, verkeer, veiligheid, geluidshinder, enz...); - het sociale en economische vlak (tewerkstelling, enz...). 4. Maatregelen om de hinder te beperken Hebt u algemene of specifieke maatregelen getroffen om de door uw onderneming veroorzaakte milieuhinder te beperken en/of te vermijden, of zult u dit doen ? JA/NEE (schrap wat niet past) Zo ja, vermeld dan om welke maatregelen het gaat, door tussen de volgende mogelijkheden te kiezen : - Het rendement van de verbrandingsinstallaties verhogen of het energiegebruik ervan verminderen, van verwarmingsketel of brandstof veranderen, de thermische isolatie van de gebouwen verbeteren ? - Het verbruik of de verspilling van producten (grondstoffen, onderdelen, enz...) in uw onderneming verminderen ? - Toevallige bodemverontreinigingen door vloeistoffen en andere stoffen voorkomen en de gevolgen van toevallige bodemverontreining beperken (waterbestendigheidssystemen, lekdetectoren, enz....) ? - De hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen verminderen, het sorteren, recycleren en hergebruiken van afvalstoffen bevorderen, de bodemverontreiniging door afvalstoffen vermijden ? - Het waterverbruik en/of de vervuiling van het afvalwater beperken (met name door waterzuivering, het recycleren ervan in het productieproces, enz...) ? - Zorgen voor een betere afstelling van de installaties, voor een betere evacuatie en/of verspreiding van de lozingen in de lucht, voor een zuiveringssysteem voor de lozingen, en betere opmeting van de lozingen ? - De met de onderneming samenhangende verkeersproblemen - verkeerstoename, parkeerproblemen, blokkeren van de openbare weg tijdens het laden en lossen van goederen - verminderen ? Voorbeelden : het laden en lossen in de onderneming zelf, nabijheid van openbaar vervoer, aanpassing van het aantal parkeerplaatsen, keuze van in- en uitgangen van het parkeerterrein. - Het lawaai verminderen door het aanbrengen van geluidsisolatie (op machines, ventilatoren, vloeren, muren, enz...) ? 5. Niet-technische samenvatting van punten 1 tot en met 4. Maak een duidelijke en voor iedereen toegankelijke synthese van het project, de doelstellingen en de voordelen ervan, de erdoor veroorzaakte vormen van hinder en de maatregelen die genomen zullen worden om de hinder te verminderen.

Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN

^