Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 maart 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999009220 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** **** besluit van 3 februari 1999 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** **** besluit van 3 februari 1999 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** Ma(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999000163 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999000176 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenning van een toelage voor bijkomende prestaties aan het personeel van de Civiele Bescherming dat tewerkgesteld is in continudienst type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999000177 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999009294 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 : De heer Buts, Jozef, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering in de commissie voor de voorwaardelijke invr De heer Hendrickx, Marc, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering in de commi(...) type koninklijk besluit prom. 09/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999012046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 09/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999012086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999012087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999012098 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die personenwagens assembleren, gelegen in het administratief arrondissement Vilvoorde, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 25/01/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende maatregelen voor de ondersteuning van het producenteninkomen en van de rundvleessector type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999016069 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten type koninklijk besluit prom. 18/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999016089 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten type koninklijk besluit prom. 17/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999021112 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999021115 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoeming van de werkende en van de plaatsvervangende leden van het Comité overheidsbedrijven, bedoeld in artikel 31, § 6, tweede en vierde lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 05/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999022046 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 05/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999022049 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999009343 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 22 maart 1999 is de duur van de stage als gerechtelijk stagiair verlengd voor een periode van zes maanden, met ingang van 1 april 1999, van : - de heer Theunis, B.; - Mevr. Van de Peer, P - Mevr. Van Rattingen, I., in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - Mevr. Eeckelee(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999014063 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 03/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999022182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 03/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999022181 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen type ministerieel besluit prom. 10/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999035304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen type ministerieel besluit prom. 15/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999035349 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van het kwaliteitsdecreet in algemene, universitaire, categorale en psychiatrische ziekenhuizen

decreet

type decreet prom. 25/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999027232 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende terbeschikkingstelling van een minimaal elektrisch vermogen en opschorting van de terbeschikkingstelling van gas en elektrisch vermogen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999027237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal gehandicapte personen die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn moeten worden tewerkgesteld

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van aanvragen om een milieu-attest of milieuvergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999031039 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999035347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van de examencommissie en haar huishoudelijk reglement en van het examenreglement van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999035348 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1991 tot bepaling van het minimumbedrag, de wijze van innen en de eventuele gehele of gedeeltelijke vrijstellingen van het inschrijvingsgeld opgelegd aan de studenten en leerlingen van het onderwijs voor sociale promotie

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999014002 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De exploitant van de rijschool « Willemijns », erkend onder stamnummer 2183, is sedert 10 december 1998 de commanditai (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999003136 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 13 januari 1998 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkan(...) Brussel, 12 januari 1999. De voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999041803 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers

document

type document prom. 21/10/1998 pub. 26/03/1999 numac 1998033125 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999011057 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9924) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceer(...) De opmerkingen betreffende deze ontwerpen van ETSI standaarden (European Telecommunication Standard(...)

erratum

type erratum prom. 15/12/1998 pub. 26/03/1999 numac 1999014050 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999000214 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 5 maart 1999 is de heer Breeur, Claude, benoemd tot politiecommissaris van de stad Luik . Bij koninklijk besluit d.d. 5 maart 1999 is de heer Devemie, Jea(...) Bij koninklijk besluit d.d. 5 maart 1999 is de heer Leclercq, Baudouin, benoemd tot politiecomm(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999016082 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 wordt de heer Peter Bossier, met ingang van 1 januari 1999, in het Nederlands taalkader benoemd tot werkleider bij het Centrum voor Landbouwkundig Onder(...) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999021129 bron diensten van de eerste minister Mandaten van Commissaris-generaal voor de administratieve vereenvoudiging en van Adjunct-commissaris-generaal voor de administratieve vereenvoudiging. - Oproep tot kandidaten De belangstellenden worden in kennis gesteld van de te begeven mandate Beide mandaten worden vervuld binnen de Dienst voor de administratieve vereenvoudiging. Zij staan o(...)

document

type document prom. -- pub. 26/03/1999 numac 1999040612 bron ministerie van financien MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...)
^