Etaamb.openjustice.be
Beschikking
gepubliceerd op 06 september 2023

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2 en 68, eerste lid, 1° en 3° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF: Overwegende de aanvraag van 11 januari 2023 waarbij Alain DRUMONT van het Koninklijk Bel(...)

bron
leefmilieu brussel
numac
2023030918
pub.
06/09/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

LEEFMILIEU BRUSSEL


Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2 en 68, eerste lid, 1° en 3° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hieronder de ordonnantie) en artikel 15 § 2, 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016031305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest" sluiten in toepassing van artikel 47, § 2, van de ordonnantie (hierna `het besluit') met het oog op de inventarisatie van de entomologische biodiversiteit in de moerassen van Jette en Ganshoren.

AANHEF: Overwegende de aanvraag van 11 januari 2023 waarbij Alain DRUMONT van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, gelegen in de Vautierstraat 29, 1000 Brussel, een afwijking vraagt om een inventaris op te maken van de entomologische biodiversiteit in de moerassen van Jette en Ganshoren;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, meer in het bijzonder haar artikelen 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2, 68, eerste lid, 1° en 3°, 83, 84 en 85;

Gezien het statuut van de goudglanzende loopkever (Carabus auronitens, bijlage II.3, deel 1, van de ordonnantie) als een soort die een geografisch beperkte strikte bescherming geniet;

Gelet op het statuut van speciale beschermingszone van de moerassen van Jette en Ganshoren krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016031305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest" sluiten tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE 10000003 : "Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest;

Gelet op het statuut van natuurreservaat van de moerassen van Jette en Ganshoren krachtens de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998;

Gelet op artikel 15, § 2, 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016031305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest" sluiten in toepassing van artikel 47, § 2, van de ordonnantie ;

Overwegende dat voor de inventarisatie van de entomologische biodiversiteit van de moerassen van Jette en Ganshoren het vangen en doden van exemplaren van insectensoorten, waaronder de goudglanzende loopkever, nodig kan zijn om deze vast te stellen en om beperkte schade te veroorzaken aan inheemse plantensoorten en het plantendek;

Overwegende het gunstig advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud van 27 januari 2023 met inachtneming van bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat het onderhavige verzoek tot afwijking van de verbodsbepalingen bedoeld in de artikelen 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2, 68, eerste lid, 1° en 3° van de ordonnantie en artikel 15, § 2, 1° van het besluit beantwoordt aan de redenen van wetenschappelijk onderzoek in die zin dat de studie tot doel heeft een niet-exhaustieve inventaris op te maken van de aanwezige insecten (voornamelijk schildvleugeligen, mieren en wantsen) in de moerassen van Jette en Ganshoren (artikel 83, § 1, 5°, van de ordonnantie);

Overwegende dat deze studie bijdraagt tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat om deze doelen te bereiken, aangezien rechtstreekse waarnemingen niet zouden volstaan om een volledige inventaris op te stellen van soorten van kleine insecten die buiten het laboratorium moeilijk te identificeren zijn;

Overwegende dat de uitvoering van dit wetenschappelijk onderzoek ook direct noch indirect nadelig is voor het behoud of herstel in een gunstige staat van instandhouding van de populaties van insecten van gewestelijk en communautair belang in hun natuurlijk verspreidingsgebied, dat de integriteit van de Natura 2000 - BE 2000-gebieden niet dreigt te worden aangetast, aangezien enkel een aantal specimens dat strikt noodzakelijk is voor het bepalen van een soort zal worden verzameld waarbij de verstoring van de vegetatie en de omgeving in het algemeen tot het strikte minimum zullen worden beperkt;

Overwegende dat Leefmilieu Brussel eventuele beperkingen op de toepassing van de afwijking preciseert (artikel 84, § 1, vierde lid, van genoemde ordonnantie).

BESLISSING: Leefmilieu Brussel-BIM keurt de volgende afwijkingen goed, mits de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen: - plukken, verwijderen, verzamelen, kappen, verplanten, beschadigen of vernietigen van inheemse plantensoorten en het plantendek wijzigen of beschadigen (artikel 27, § 1, 1° van de ordonnantie); - specimens van de wilde diersoorten opzettelijk verstoren (artikel 27, § 1, 7° van de ordonnantie); - verwijderen, ontwortelen en beschadigen van inheemse plantensoorten en het plantendek wijzigen (artikel 15, § 1,2° van het besluit en artikel 47, § 2 van de ordonnantie); - specimens van de beschermde soorten vangen of proberen te vangen, doden en vervoeren (artikel 68, § 1, eerste lid, 1° en 3° van de ordonnantie); - deze afwijking wordt toegekend voor redenen van wetenschappelijk onderzoek.

Deze afwijking wordt toegekend aan Alain DRUMONT en Hugo RAEMDONCK. Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar.

Deze beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.

VOORWAARDEN: Betrokken dier- en/of plantensoort(en): soorten van insecten met inbegrip van de goudglanzende loopkever (Carabus auronitens).

Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan : van 1 april 2023 tot 31 maart 2024.

Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend: in het moeras van Jette en het moeras van Ganshoren zoals geografisch bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde gebieden die rond de Rood Kloosterabdij gelegen zijn, het statuut toekent van natuurreservaat en bosreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1999031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1999031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde gebieden die rond de Rood Kloosterabdij gelegen zijn, het statuut toekent van natuurreservaat en bosreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan een deel van het Laarbeekbos type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het rietveld van het Bronpark sluiten waarbij het moeras van Jette het statuut van natuurreservaat kreeg en door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde gebieden die rond de Rood Kloosterabdij gelegen zijn, het statuut toekent van natuurreservaat en bosreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1999031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1999031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde gebieden die rond de Rood Kloosterabdij gelegen zijn, het statuut toekent van natuurreservaat en bosreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan een deel van het Laarbeekbos type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het rietveld van het Bronpark sluiten waarbij het moeras van Ganshoren het statuut van natuurreservaat kreeg, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2016 tot wijziging van bepaalde aanwijzingsbesluiten van natuur- en bosreservaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gebruikte middelen, installaties en methodes: de voor de inventarisatie gebruikte methoden zijn: - het maainet voor het verzamelen van insecten die in de kruidlaag leven; - de Japanse paraplu voor het verzamelen van insecten die in de struiklaag leven; - de zeef om mossen, grassen en bladeren te zeven op insecten die op de grond leven.

Bijzondere beperkingen op de toepassing: - Tijdens het veldwerk moeten de houders van een afwijking de nodige maatregelen nemen om het doden van gevangen ongewervelde dieren zoveel mogelijk te vermijden. Het doden en vervoeren van insecten is alleen toegestaan als dat nodig is voor de bepaling van de insectensoort. - Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het bepalen van eventuele insectensoorten van communautair en gewestelijk belang. Deze moeten bij voorrang rechtstreeks worden geobserveerd (fotografie) wanneer zij in het veld gemakkelijk herkenbaar zijn. Het vangen of zelfs doden van goudglanzende loopkevers wordt beperkt en strikt beperkt tot wat nodig is voor het wetenschappelijk onderzoek en mag in geen geval de gunstige staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort aantasten. - Schade aan inheemse plantensoorten en het plantendek wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het bepalen van de insectensoorten met het oog op de hierboven beschreven inventarisatie van de entomologische biodiversiteit.

Instantie die bevoegd is om te verklaren dat aan de vereiste voorwaarden werd voldaan: Leefmilieu Brussel.

CONTROLE : Leefmilieu Brussel is bevoegd om de naleving van de voorwaarden van deze afwijking te controleren en te bepalen of aan alle vereiste voorwaarden voldaan is.

De begunstigde van de afwijking dient bij Leefmilieu Brussel een verslag in over de uitvoering van deze afwijking en dat binnen een termijn van 3 maanden, te tellen vanaf de volledige uitvoering van de toegestane afwijking.

BEROEP Bij betwisting van deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij het Milieucollege, C.C.N. - Kunstberg 10-13, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 89, § 1 van de ordonnantie. U beschikt over een termijn van 30 dagen, te tellen vanaf deze kennisgeving, om via aangetekend schrijven beroep aan te tekenen.

B. WILLOCX a.i., Adjunct-Directeur-generaal a.i.

B. DEWULF, Directrice-generaal a.i.

^