Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 september 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Het Raad Advies over de begroting 2023 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie Dit advies is integraal (...) type wet prom. 19/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023043696 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek, wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023015250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot wijziging en coördina-tie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (1) type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023030914 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023, wordt mevrouw Caroline VAN LIERDE, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Justitie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023031133 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 mei 2023, wordt mevrouw Maryse CHABEAU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 06/09/2023 numac 2023031225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042097 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Sylvie QUINTARD, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt v Mevrouw Sylvie QUINTARD mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van at(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022, wordt de heer Laurent BRACKELEIRE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 07/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023042198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de storting in 2023 en 2024 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders, de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui - risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042356 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 april 2023, wordt mevrouw Patricia OWANGA-JOCKTANE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale overheidsdienst Justitie, in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042434 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 31 januari 2023, wordt de heer Stéphanie DEPRET, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn am De heer Stéphane DEPRET mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van ad(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023042509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042474 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, wordt mevrouw Chantal VAN CAUTEREN, rijksambtenaar bij Federale overheidsdienst Justitie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ing Mevrouw Chantal VAN CAUTEREN mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel v(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023044412 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023203161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende deconnectie type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023203166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/08/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023203828 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204112 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar Dit bericht is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2022. De aanvang van zit(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030856 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 208, Y Ketenis-Zuid -Industriezone Geslecht , gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 4.926 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030857 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Westerlund2-1221, gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030878 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28A op de spoorlijn nr. 54, Y Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem ter hoogte van de kilometerpaal 20.866 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030858 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid-1223 gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 127 op de spoorlijn nr. 89, Denderleeuw - Y Zandberg, gelegen te Harelbeke ter hoogte van de kilometerpaal 58.971 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030882 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 54, Y Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 17.582 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 52, Puurs - Y Antwerpen-Zuid, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 29.274 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23A op de spoorlijn nr. 54, Y Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 18.260 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030881 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 52, Puurs - Y Antwerpen-Zuid, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 28.873 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030886 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 53, Schellebelle - Leuven, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 9.822 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030884 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 54, Y Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 18.553 type ministerieel besluit prom. 29/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023030885 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 54, Y Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem ter hoogte van de kilometerpaal 19.760 type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042603 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 24 april 2023, wordt mevrouw Sara HAEGEMAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042644 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 24 april 2023, wordt de heer Geert DECEUNINCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

decreet

type decreet prom. 27/04/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023042134 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofd-stedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschaps-commissie houdende wijziging van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 26 april en 16 mei 2019 met betrekking tot de Brusselse ombudsman

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023030918 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2 en 68, eerste lid, 1° en 3° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF: Overwegende de aanvraag van 11 januari 2023 waarbij Alain DRUMONT van het Koninklijk Bel(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023015388 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AM-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023015391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een overbruggingslening aan exploitanten van het individueel bezoldigd personenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023015389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft het opheffen van administratieve beroepsmogelijkheden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023020134 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023031342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de invoering van een normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023042333 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling en werking van de Sociale dienst van Actiris

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023042410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023042439 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023043318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023. type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023043286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bacheloropleiding "Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen" als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023043349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontslag en aanstelling van een bestuurder in het bestuursorgaan van het agentschap Toegankelijk Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023043504 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023043869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023204138 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023203239 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Jeugdzorgwerkers (niveau 2+) voor Franse Regering. - Selectienummer: AFC23003 Solliciteren kan tot en met 13/07/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204287 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Nationale beheerders militaire infrastructuur (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23416 Solliciteren kan tot en met 20/09/2023 via www.selor.be. De gedetaill(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204267 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwplaatscontroleurs (niveau C) voor leefmilieu.brussels. - Selectienummer: REQ509 Solliciteren kan tot en met 20/09/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Een lijst van maximaal 50 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204297 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs projectleiders van kunstwerken (niveau Ai) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ507 Solliciteren kan tot en met 17/09/2023 via www.talent.brussels. De g(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204302 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinators organisatiebeheersing (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer: ANG23340 Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204334 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budgetbeheerders (niveau B) voor De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23421 Solliciteren kan tot en met 20/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204335 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Budgetbeheerders (niveau B) voor De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG23299 Solliciteren kan tot en met 20/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204358 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische deskundigen elektronica (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23423 Solliciteren kan tot en met 20/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde f(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 09/05/2023 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 26/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023203808 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023031311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 mei 2023, wordt de heer Laurent WENKIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023042468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, wordt mevrouw Stéphanie VERMEERSCH benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023044831 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 juli 2023, wordt de heer Tom AKSOYEK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juni 2023. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204163 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG23383 Solliciteren kan tot en met (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204292 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ruimtelijke Ordening Bij besluit van 25 januari 2022 worden de statuten van de openbare huisvestingsmaatschappij Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien G.m.b.H. goedgekeurd. type document prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204296 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bouwplaatsinspecteurs (niveau B) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: REQ468 Deze selectie werd afgesloten op 17/08/2023. Er zijn 0 laur(...) type document prom. -- pub. 06/09/2023 numac 2023204300 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douane officers haven Antwerpen-Beveren (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23217 Deze selectie werd afgesloten op 24/08/2023. Er zijn 22 laurea(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)
^