Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998
gepubliceerd op 30 januari 1999

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031008
pub.
30/01/1999
prom.
10/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/10/1999031008/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 1998. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende het behoud en de bescherming van de Natuur, inzonderheid op de artikelen 4, 18, 19 en 24;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud gegeven op 16 juni 1998;

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wiens bevoegdheden Leefmilieu en Natuurbehoud behoren, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid als bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Maken deel uit van het natuurreservaat van het moeras van Ganshoren de goederen die in het kadaster bekend staan als volgt : Molenbeek, eerste afdeling, sectie A, percelen nrs. : 282d (67 a 50 ca); 282e (91 a 70 ca); 275c (29 a 55 ca); 282d (16 a 82 ca); 269a (47 a 40 ca); 270h (3 a 92 ca); 273d (52 a); 273/02a (12 a 25 ca); 274d (1 ha 98 a 99 ca); 273e (2 ha 1 a 40 ca); 273f (52 a); 271h (90 a 49 ca); 270n (1 a); 273g (1 ha 25 a); 274e (66 a 88 ca).

Art. 3.De Minister van Leefmilieu en Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 december 1998.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud, D. GOSUIN

^