Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998000781 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 5 000 F en meer aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, en tot bepaling van de formaliteiten voor het indienen van de desbetreffende jaaroverzichten type koninklijk besluit prom. 10/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022766 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het Algemeen Reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 10/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998022800 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van gazonmaaimachines type koninklijk besluit prom. 10/12/1998 pub. 23/12/1999 numac 1999000570 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de mededeling aan de « Université de Liège » van bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen in het kader van een onderzoeksactiviteit met betrekking tot de vormen van politieke participatie en mobilisatie van de etnische categorieën in verschillende Europese landen type koninklijk besluit prom. 10/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999011012 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1993

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998003639 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kalender van de uitgiften van schatkistcertificaten voor het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998010031 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene beginselen inzake de stage van de ambtenaren aangeworven in de hoedanigheid van commissaris of inspecteur van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998010029 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot regeling van het vergelijkend examen voor de werving in de graad van inspecteur bij de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998010030 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot regeling van het vergelijkend examen voor de werving in de graad van commissaris bij de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1998012994 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot instelling van een recht op loopbaanonderbreking type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022845 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart

arrest

type arrest prom. 10/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1998031576 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 16 juli 1998 houdende organisatie van de toekenning door het Gewest van een toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvesting

beschikking

type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031581 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest ter invoering van een systeem voor collectieve klachten, opgemaakt te Straatsburg op 9 november 1995 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031582 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, opgemaakt te Straatsburg op 5 mei 1998 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031580 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1998 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031584 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 10 april 1997; Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een Partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 15 mei 1997; Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 21 mei 1997 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031585 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : De Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, en bijlagen I, II, III, IV en V, een Protocol en Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 22 april 1996; De Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, en Bijlagen I, II, III en IV, een Protocol en Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 22 april 1996; De Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, één Protocol en Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 22 april 1996 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031583 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, met de Bijlage en met de Gezamenlijke Verklaringen, opgemaakt te Luxemburg op 28 oktober 1996 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031588 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, en de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5 en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 26 februari 1996 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031587 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 8 december 1997 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031586 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV en V, met het Protocol en met de Slotakte, opgemaakt te Florence op 21 juni 1996 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031589 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel en met de Bijlage, opgemaakt te Florence op 21 juni 1996

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998027711 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 23 van het decreet van 20 juli 1989 tot vaststelling van de regelen van de algemene financiering van de Waalse gemeenten, genomen ter uitvoering van artikel 26 van hetzelfde decreet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het taalkader van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998031552 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 1998, houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998031553 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van personeelsleden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 12/01/1999 numac 1999027002 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 1996 tot samenstelling van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999027006 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een wetenschappelijke en technische commissie bij het "Institut scientifique de Service public" type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een begeleidingscomité van het « Institut scientifique de Service public » type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van het « Institut scientifique de Service public » type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999027032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen voor de restauratie, de renovatie, de valorisatie en de opwaardering van het klein volkspatrimonium van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999027053 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake een bijzondere steun aan de varkenssector Garantie van het Waalse Gewest op een bijzonder krediet voor bedrijfskapitaal

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het rietveld van het Bronpark type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan een deel van het Laarbeekbos type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde gebieden die rond de Rood Kloosterabdij gelegen zijn, het statuut toekent van natuurreservaat en bosreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1989 houdende de oprichting van het Poelbos als Staatsnatuurreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1989 houdende de oprichting van de Kinsendal-Kriekenput als Staatsnatuurreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1999031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1999031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde gebieden die rond de Rood Kloosterabdij gelegen zijn, het statuut toekent van natuurreservaat en bosreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 22/10/1999 numac 1999031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 138 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999009017 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Interministeriële omzendbrief over de gevolgen van de Schengen-overeenkomst in het domein van de grenscontrole en de politiële en gerechtelijke samenwerking type omzendbrief prom. 10/12/1998 pub. 19/04/2000 numac 2000000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief over de gevolgen van de Schengen-Overeenkomst in het domein van de grenscontrole en de politiële en gerechtelijke samenwerking. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 10/12/1998 pub. 24/06/1999 numac 1999031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 16 juli 1998 houdende organisatie van de toekenning door het Gewest van een toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvesting. - Erratum
^