Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994 type wet prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999041301 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van d Index A (schatkistcertif. 12 maand) : 3,209 Index B (lineaire obligaties 2 jaar) : 3,258 (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999053709 bron ministerie van financien Administratie van de ****, **** en Domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, **** en Domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999002008 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1998 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften type koninklijk besluit prom. 20/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999003006 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999009115 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 januari 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 25 september 1997, heeft de heer Cheron, A., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, aanspraak op het emeritaat. Bij koninklijk Bij koninklijk besluit van 21 januari 1999 is Mevr. Langeraert, A., substituut-arbeidsauditeur (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999009114 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 januari 1999 is de heer Hoorens, Ch., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999009120 bron ministerie van justitie Inlichtingen- en veiligheidsdiensten Bij koninklijk besluit van 22 januari 1999 treedt de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van (...) type koninklijk besluit prom. 13/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999011018 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999012056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164, 165, 166 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering wat de verificatieprocedure betreft en tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999014011 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht en tot organisatie van de modaliteiten van overdracht voor sommige personeelsleden van de luchtvaartpolitie naar de Rijkswacht type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999016031 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende tijdelijke maatregelen met betrekking tot de verhandeling van peren type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999022042 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999022078 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999022086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoödineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999014012 bron ministerie van buitenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht en houdende de regeling van de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000030 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1994 tot vaststelling van de nomenclatuur van het materiaal dat in aanmerking komt voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999002003 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999002004 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999012055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk XVIIbis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999014015 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999021532 bron arbitragehof Arrest nr. 114/98 van 18 november 1998 Rolnummers 1128, 1129 en 1130 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2bis, § 1, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende mid Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/11/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor coördinatie van de hulpverlening aan mishandelde kinderen in het arrondissement Luik

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het rietveld van het Bronpark type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan een deel van het Laarbeekbos type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde gebieden die rond de Rood Kloosterabdij gelegen zijn, het statuut toekent van natuurreservaat en bosreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot toekenning van het statuut van natuurreservaat aan het moeras van Ganshoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1989 houdende de oprichting van het Poelbos als Staatsnatuurreservaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1989 houdende de oprichting van de Kinsendal-Kriekenput als Staatsnatuurreservaat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999035100 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 30/01/1999 numac 1999035099 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999040301 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 1999, 102,96 punten bedraagt, tegenover 102,62 punten in december 1 Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999022014 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 1998, dat in werking Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij genoemd college : 1° de heer Boly, J. en Mevr. Ceuppens(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999000035 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor de Duitse rechtsterminologie Tweede oproep tot de gegadigden Krachtens de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 77, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 De kandidaten moeten een bijzondere bevoegdheid in juridische en wetgevingsaangelegenheden bezitten(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999009117 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend sc - opsteller : - bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node : 1 (*(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/1999 numac 1999022060 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Vacante betrekking van directeur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt u meegedeeld dat het Beheerscomité van de RSZ een betrekking van directeur-generaal bij de Algemene Directie der financiële en s De genoemde betrekking is te begeven bij bevordering door verhoging in graad. Enkel de Rijksambt(...)
^