Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 26 oktober 2006
gepubliceerd op 09 november 2006

Ordonnantie tot wijziging van de dag van de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031557
pub.
09/11/2006
prom.
26/10/2006
ELI
eli/ordonnantie/2006/10/26/2006031557/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2006. - Ordonnantie tot wijziging van de dag van de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn (1)


Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 11, § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt de tweede zin aangevuld met de volgende woorden : « de eerste maandag na de installatie van de gemeenteraad ».

Art. 3.De eerste volzin van artikel 12 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt vervangen door de volgende volzin : « De verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft plaats in openbare vergadering, op een maandag, ten vroegste de tweede en uiterlijk de zevende volgend op de installatie van de gemeenteraad die tot de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn moet overgaan. ».

Art. 4.Deze ordonnantie treedt in werking op 1 december 2006.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 26 oktober 2006.

Het Lid van het Verenigd Collge bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het Openbaar Ambt, B. CEREXHE Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt, P. SMET Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, Mevr. E. HUYTEBROECK _______ Nota's (1) Documenten van de Verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : (1) Gewone zitting 2005-2006 : B-80/1 Voorstel van ordonnantie. Gewone zitting 2006/2007 : B-80/2. Verslag Integraal verslag. - Bespreking en aanneming : vergadering van donderdag 19 oktober 2006.

^