Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/10/2006 pub. 30/03/2007 numac 2007002041 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat betreft bejaarde hulpgenieters die hun patrimonium verminderen type wet prom. 26/10/2006 pub. 30/03/2007 numac 2007002042 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn levert voor de integratie van daklozen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006007322 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van niveau A van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009928 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009930 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Aide aux Personnes déplacées » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009929 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009934 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Rode Kruis-Vlaanderen » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009931 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Aide aux Personnes déplacées » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009932 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Exil » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009933 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Aïcha » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009937 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « De Grens » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009936 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « De Grens » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009935 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Rode Kruis-Vlaanderen » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 63 op de spoorlijn 122 Geraardsbergen-Zottegem machtigt mits het aanleggen van een onverharde langsweg naar de overweg nr. 62, op het grondgebied van de gemeente Lierde en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006007323 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 26/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006023151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij de Rijksdienst voor pensioenen bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf te doen type ministerieel besluit prom. 26/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006204009 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de titels en/of de nuttige ervaring die vereist zijn voor de personen belast met de opleiding van de ambulanciers bedoeld bij het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer

decreet

type decreet prom. 26/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006031560 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, met het Protocol, de Akte en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1)

beschikking

type beschikking prom. 26/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031557 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de dag van de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/10/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031595 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 tot aanvulling van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006203682 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de huurwaarborg voor de woningen die door de « Société wallonne du Logement » of door de openbare huisvestingsmaatschappijen te huur worden aangeboden type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006203686 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 april 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan, SC", te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006203685 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de « Société wallonne du Logement » type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006203820 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot beslissing tot uitvoering van een effectonderzoek over het voorontwerp van gedeeltelijke herziening van de gewestplannen van Namen, Dinant-Ciney-Rochefort en Hoei-Borgworm met het oog op de opneming van planologische compensaties en tot bepaling van de alternatieve compensaties gebonden aan de goedkeuring van het ontwerp van herziening van het gewestplan van Philippeville-Couvin met het oog op de opneming van een ontginningsgebied te Florennes type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006204094 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen dat voor de periode 1 januari 2005-31 december 2005 betaald moet worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Dienst der Scheepvaart voor de inning van de scheepvaartrechten type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006204093 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen dat voor de periode 1 januari 2004-31 december 2004 betaald moet worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Dienst der Scheepvaart voor de inning van de scheepvaartrechten type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006204092 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen dat voor de periode 1 april 2004-31 maart 2005 betaald moet worden aan de ontvangers aangesteld bij het voormalige Ministerie van Openbare Werken voor de inning van de scheepvaartrechten type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006204091 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen dat voor de periode 1 januari 2003-31 december 2003 betaald moet worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Dienst der Scheepvaart voor de inning van de scheepvaartrechten type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006204096 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen dat voor de periode 1 april 2005 tot en met 6 maart 2006 betaald moet worden aan de ontvangers aangesteld bij het voormalige Ministerie van Openbare Werken voor de inning van de scheepvaartrechten type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006204095 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen dat voor de periode 1 januari 2006 tot en met 6 december 2006 betaald moet worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Dienst der Scheepvaart voor de inning van de scheepvaartrechten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/10/2006 pub. 14/03/2007 numac 2007031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/10/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006000885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen type omzendbrief prom. 26/10/2006 pub. 13/08/2007 numac 2007000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 26/10/2006 pub. 11/06/2007 numac 2007002090 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Rondzendbrief betreffende de wet tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn levert voor de integratie van daklozen

document

type document prom. 26/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende opheffing van het besluit van 29 november 1993 houdende vastlegging van de criteria voor de verdeling van de huurtoelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Duitse taalgebied voor de dringende herberging op korte termijn van behoeftigen
^