Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 10 december 2021
gepubliceerd op 13 januari 2022

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 met het oog op de vaststelling van een open databeleid en de omzetting van Richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021034364
pub.
13/01/2022
prom.
10/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2021. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 met het oog op de vaststelling van een open databeleid en de omzetting van Richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 (herziening) inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een zaak zoals bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 1 van de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen wordt een derde lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De bestaande ordonnanties, ministeriële besluiten en elke andere reglementering die verwijzen naar de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie worden geacht te verwijzen naar Richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (herziening). ».

Art. 3.In artikel 2 van dezelfde ordonnantie wordt de eerste zin vervangen door de volgende zin : « Deze ordonnantie is van toepassing op alle bestaande documenten waarover de openbare overheden en de overheidsbedrijven in de zin van artikel 3, 2° van de onderhavige ordonnantie beschikken en waarvan overheden het hergebruik rechtmatig kunnen toestaan, en op onderzoeksgegevens in de zin van artikel 3, 16° van de onderhavige ordonnantie, behoudens bij toepassing van de beperkingen en uitzonderingen bepaald bij de onderhavige ordonnantie. ».

In hetzelfde artikel, tweede alinea, 2°, worden de woorden « behalve in het geval dat deze derden toelating geven tot hergebruik » geschrapt.

In hetzelfde artikel, tweede alinea, 3°, derde streepje worden de woorden « (met name zaken-, beroeps- of bedrijfsgeheim) » toegevoegd.

In hetzelfde artikel, tweede alinea, 4°, worden de woorden « met inbegrip van de universiteitsbibliotheken » toegevoegd na het woord « bibliotheken ».

In hetzelfde artikel, tweede alinea, worden de punten 6° tot en met 8° toegevoegd, die als volgt luiden : « 6° op documenten in het bezit van overheidsbedrijven : - waarvan de productie niet onder het verrichten van diensten van algemeen belang valt in de zin van de wet ; - die betrekking hebben op activiteiten die rechtstreeks aan concurrentie blootstaan en derhalve, overeenkomstig artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU, niet onderworpen zijn aan aanbestedingsvoorschriften ; 7° op documenten waarvan de toegang uitgesloten of beperkt is op grond van gevoelige informatie met betrekking tot de bescherming van kritieke infrastructuur in de zin van artikel 2, punt d), van Richtlijn 2008/114/EG ;8° op documenten die persoonsgegevens bevatten die niet geanonimiseerd kunnen worden in de zin van anonimisering zoals bedoeld in artikel 3, 14°, van deze ordonnantie.».

Art. 4.In artikel 3 van dezelfde ordonnantie, 3°, wordt de definitie « alle informatie betreffende een natuurlijke persoon die geïdentificeerd wordt of identificeerbaar is in de zin van de omschrijving opgenomen in artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens » vervangen door de volgende definitie : « de persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 4, punt 1) van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ;».

In punt 4° van hetzelfde artikel, worden de woorden « het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van overheden voor andere commerciële of niet- commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de documenten zijn aangemaakt. » vervangen door de volgende woorden : « het gebruik door natuurlijke of rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van : a) overheden, voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de documenten zijn aangemaakt, met uitzondering van de uitwisseling van documenten tussen overheden, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun publieke taak, of b) overheidsbedrijven, voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel om de diensten van algemeen belang te verrichten waarvoor de documenten zijn aangemaakt, met uitzondering van de uitwisseling van documenten tussen overheidsbedrijven en overheden, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van hun publieke taak ;».

In punt 5° van hetzelfde artikel, wordt de definitie « licentie : document dat uitgaat van een overheid en waarin hergebruiksvoorwaarden vastliggen voor beide partijen, met name de overheid die de documenten verstrekt en de begunstigde ervan » vervangen door de volgende definitie : « 5° standaardlicentie : een reeks vooraf gedefinieerde hergebruiksvoorwaarden in een digitaal formaat, bij voorkeur compatibel met online beschikbare openbare standaardlicenties ; ».

In hetzelfde artikel wordt punt 6° geschrapt, en worden de nummers (voorheen) 7° tot 12° hernummerd in 6° tot 11°.

In hetzelfde artikel worden de punten 12° tot 21° ingevoegd, die als volgt luiden : « 12° overheidsbedrijf : elke onderneming die : i) activiteiten uitoefent in de in Richtlijn 2014/25/EU omschreven domeinen ; ii) optreedt als exploitant van openbare diensten overeenkomstig artikel 2 van verordening (EG) nr. 1370/2007 ; iii) optreedt als luchtvaartmaatschappij die voldoet aan de openbaredienstverplichtingen overeenkomstig artikel 16 van verordening (EG) nr. 1008/2008 ; of iv) optreedt als reder uit de Gemeenschap die voldoet aan de openbaredienstverplichtingen overeenkomstig artikel 4 van verordening (EEG) nr. 3577/92 ; en waarop de overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van hun eigendom van de onderneming, hun financiële participatie erin of de op de onderneming van toepassing zijnde voorschriften.

Een dominante invloed van de overheden op de onderneming wordt verondersteld in alle volgende gevallen waarin deze instellingen rechtstreeks of onrechtstreeks : a) het grootste deel van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezitten ;b) beschikken over een meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen ;c) meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen benoemen ;13° universiteit : een overheid die postsecundair hoger onderwijs verstrekt dat bekrachtigd wordt door universitaire diploma's ;14° anonimisering : het proces waarbij documenten omgezet worden in anonieme documenten die niet gelinkt kunnen worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, of het proces waarbij persoonsgegevens zodanig anoniem gemaakt worden dat de betrokken persoon niet of niet meer identificeerbaar is ;15° dynamische gegevens : documenten in digitale vorm die regelmatig of in real time bijgewerkt worden, met name vanwege hun vluchtigheid of snelle veroudering ;gegevens van sensoren worden doorgaans beschouwd als dynamische gegevens ; 16° onderzoeksgegevens : documenten in digitale vorm, met uitzondering van wetenschappelijke publicaties, die in de loop van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten verzameld of geproduceerd worden en die als bewijsmateriaal gebruikt worden in het onderzoeksproces, of die door de wetenschappelijke gemeenschap algemeen aanvaard worden als noodzakelijk om onderzoeksconclusies en -resultaten te valideren ;17° hoogwaardige datasets : documenten waarvan het hergebruik gepaard gaat met aanzienlijke sociale, economische en milieuvoordelen, met name omdat ze geschikt zijn voor het creëren van diensten met toegevoegde waarde, toepassingen en nieuwe passende dienstbetrekkingen zoals gedefinieerd in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, en vanwege het aantal potentiële begunstigden van de diensten en toepassingen met toegevoegde waarde die op deze datasets gebaseerd zijn ;18° redelijk rendement op de investering : een percentage van de totale vergoeding, bovenop het bedrag dat nodig is om de in aanmerking komende kosten terug te vorderen, dat niet meer dan vijf procentpunten hoger ligt dan de vaste rentevoet van de ECB ;19° derden : elke natuurlijke of rechtspersoon die geen overheid of overheidsbedrijf is en die de gegevens in zijn bezit heeft ;20° API (Application Program Interface) : een reeks functies, procedures, definities en protocollen die communicatie tussen machines onderling en continue gegevensuitwisseling mogelijk maken ;21° gewestelijk portaal : gecentraliseerd toegangspunt voor het openen en delen van gewestelijke gegevens en diensten.». HOOFDSTUK II. - Algemene bepaling

Art. 5.In artikel 4 van dezelfde ordonnantie, derde alinea, worden de woorden « en documenten die in het bezit zijn van overheidsbedrijven » ingevoegd vóór de woorden « mogen worden hergebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de in deze ordonnantie omschreven voorwaarden ».

Art. 6.In artikel 5 van dezelfde ordonnantie worden de woorden : « de identiteit van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben te verhullen, meer bepaald door de informatie anoniem te maken, overeenkomstig de definitie opgenomen in artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001009176 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens sluiten tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens » vervangen door de woorden « de informatie te anonimiseren, overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 inzake gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ». HOOFDSTUK III. - Verzoeken om hergebruik

Art. 7.In artikel 6 van dezelfde ordonnantie, eerste alinea, worden de woorden « waar mogelijk en passend » geschrapt en de woorden « onder voorbehoud van de toepassing van alinea 5 van het huidige artikel » worden in fine toegevoegd.

In hetzelfde artikel, vierde alinea, worden de volgende woorden in fine toegevoegd : « en wat de redenen voor de vertraging zijn ».

In hetzelfde artikel wordt een vijfde alinea ingevoegd, die als volgt luidt : « In geval van een negatieve beslissing stelt de overheid de verzoeker in kennis van de redenen voor de weigering op grond van de bepalingen van artikel 2, tweede lid, 1° tot 8° of artikel 4 van deze ordonnantie. In geval van een negatieve beslissing op grond van artikel 2, tweede lid, 3°, van deze ordonnantie vermeldt de overheid de natuurlijke of rechtspersoon die de rechten bezit, als deze bekend is, of, bij gebrek daaraan, de licentiegever van wie zij het betrokken document verkregen heeft. Bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven, hoeven deze informatie niet te vermelden. ».

In hetzelfde artikel wordt een achtste alinea ingevoegd, die als volgt luidt : « De volgende entiteiten zijn niet verplicht om aan dit artikel te voldoen : a) overheidsbedrijven ;b) onderwijsinstellingen, organisaties die onderzoeksactiviteiten uitvoeren en organisaties die onderzoeksactiviteiten financieren.».

Art. 8.In artikel 7 van dezelfde ordonnantie, § 1, worden de woorden « bedoeld in artikel 19 van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur » vervangen door de woorden « bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen ».

Art. 9.In artikel 8 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende woorden toegevoegd aan de eerste zin : « overeenkomstig de bepalingen van artikel 27 van voornoemd gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 ».

In hetzelfde artikel 8, wordt de volgende zin toegevoegd : « Wanneer de verzoeker vraagt om zijn beroep bij hoogdringendheid te onderzoeken, is de termijn voor het instellen van het beroep beperkt tot vijf werkdagen. ».

Art. 10.In artikel 10 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden « zo spoedig mogelijk » vervangen door de woorden « binnen de termijnen zoals aangeduid in de bepalingen van het artikel 29 van het voormeld gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 ». HOOFDSTUK IV. - Voorwaarden voor hergebruik

Art. 11.In artikel 13 van dezelfde ordonnantie, § 1, worden na de woorden « De overheid » de woorden « en de overheidsbedrijven » toegevoegd.

In hetzelfde artikel, § 2, worden vóór de woorden « met de bijhorende metadata » de woorden « toegankelijke en herbruikbare formaten » ingevoegd.

In hetzelfde artikel worden paragrafen vijf, zes, zeven en acht toegevoegd, die als volgt luiden : « § 5. De overheidstelt de dynamische gegevens ter beschikking voor hergebruik zodra ze verzameld zijn, met behulp van passende API's en, indien van toepassing, als massadownload.

Wanneer het beschikbaar stellen van dynamische gegevens voor hergebruik onmiddellijk na de verzameling heeft plaatsgevonden, zoals bepaald in lid 1 van deze paragraaf, de financiële en technische capaciteit van de overheid zou overschrijden en daardoor een onevenredige inspanning zou vergen, worden deze dynamische gegevens voor hergebruik beschikbaar gesteld binnen een tijdsbestek of met tijdelijke technische beperkingen die de benutting van hun economische en sociale potentieel niet onnodig belemmeren. § 6. Paragrafen 1 tot en met 5 zijn van toepassing op de bestaande documenten die in het bezit zijn van overheidsbedrijven en die beschikbaar zijn voor hergebruik. § 7. Een lijst van thematische categorieën van hoogwaardige datasets is opgenomen in bijlage I bij deze ordonnantie. Deze thematische categorieën van hoogwaardige datasets worden beschikbaar gesteld voor hergebruik in machineleesbare formaten, met behulp van geschikte API's en, indien van toepassing, als massadownload.

De modaliteiten voor de publicatie en het hergebruik van de hoogwaardige datasets in de categorieën die opgenomen zijn in bijlage I bij deze ordonnantie worden bepaald door de Regering conform artikel 18 van deze ordonnantie. § 8. Onderzoeksgegevens zijn herbruikbaar voor commerciële of niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de hoofdstukken IV en V voor zover die gegevens met overheidsmiddelen zijn gefinancierd en onderzoekers, onderzoeksinstellingen of organisaties die onderzoek financieren ze al openbaar hebben gemaakt via een institutionele of thematische databank. In dat verband moet rekening worden gehouden met rechtmatige handelsbelangen, activiteiten inzake kennisoverdracht en reeds bestaande intellectuele-eigendomsrechten. ».

Art. 12.In artikel 14 van dezelfde ordonnantie, § 2, worden in fine de volgende woorden toegevoegd : « anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke commerciële informatie ».

In hetzelfde artikel, § 4, derde alinea, a), worden in fine de volgende woorden toegevoegd : « en waarvan de lijst gepubliceerd zal worden bij besluit van de Regering ; de Regering zal de procedures voor de bijwerking en de wijziging van deze lijst met overheden definiëren ; ».

In hetzelfde artikel, § 4, derde alinea, wordt een punt c) toegevoegd, dat als volgt luidt : « c) overheidsbedrijven. ».

In hetzelfde artikel, § 4, vierde alinea, wordt de volgende tekst : « Onder de in a) bedoelde gevallen, berekenen de betrokken overheden de totale vergoeding aan de hand van vooraf vastgestelde objectieve, transparante en controleerbare criteria. De totale inkomsten van die overheden uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen » vervangen door wat volgt : « Onder de in a) en c) bedoelde gevallen, berekenen de betrokken overheden de totale vergoeding aan de hand van vooraf vastgestelde objectieve, transparante en controleerbare criteria. De totale inkomsten van die overheden uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding en opslag van gegevens, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen, evenals, in voorkomend geval, van de anonimisering van persoonsgegevens en van de maatregelen die genomen zijn om vertrouwelijke commerciële informatie te beschermen. ».

In hetzelfde artikel wordt een zesde paragraaf toegevoegd, die als volgt luidt : « § 6. Het hergebruik van de volgende gegevens is gratis voor de gebruiker : a) onder voorbehoud van artikel 18, de hoogwaardige datasets die overeenkomstig lid 1 van dat artikel worden opgesomd ;b) de onderzoeksgegevens zoals bedoeld in artikel 2 van de onderhavige ordonnantie.». HOOFDSTUK V. - Non-discriminatie, vrije mededinging en transparantie

Art. 13.In artikel 17 van dezelfde ordonnantie, § 2, wordt een tweede alinea ingevoegd, die als volgt luidt : « De in de eerste alinea bedoelde exclusiviteitsregelingen zijn transparant en worden openbaar gemaakt. ».

In hetzelfde artikel, § 2, wordt een vierde alinea ingevoegd, die als volgt luidt : « De juridische of praktische regelingen die, zonder uitdrukkelijk een exclusief recht te verlenen, tot doel hebben de beschikbaarheid van documenten voor hergebruik door andere entiteiten dan de derde partij bij de regeling te beperken, of waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat zij deze beperken, worden ten minste twee maanden voor de inwerkingtreding ervan online beschikbaar gesteld voor het publiek.

Het effect van dergelijke juridische of praktische regelingen op de beschikbaarheid van gegevens voor hergebruik wordt ten minste om de drie jaar geëvalueerd. ».

In hetzelfde artikel, § 3, worden de woorden « 1 juli 2005 » vervangen door de woorden « 1 juli 2013 », worden de woorden « van de geldigheidsduur ervan » vervangen door de woorden « van het contract » en worden de woorden « 31 december 2008 » vervangen door de woorden « 18 juli 2043 ».

In hetzelfde artikel, § 4, worden de woorden « 17 juli 2013 » vervangen door de woorden « 16 juli 2019 » en worden de woorden « 18 juli 2043 » vervangen door de woorden « 17 juli 2049 ».

Art. 14.In dezelfde ordonnantie worden een nieuw hoofdstuk VI en een nieuw artikel 18 ingevoegd, die als volgt luiden : « Hoofdstuk VI - Hoogwaardige datasets Artikel 18 Om de voorwaarden voor het hergebruik van hoogwaardige datasets vast te stellen, is een lijst van thematische categorieën van hoogwaardige datasets opgenomen in bijlage I bij deze ordonnantie.

De Regering stelt de modaliteiten vast voor de publicatie en het hergebruik van de hoogwaardige datasets in de categorieën die opgenomen zijn in bijlage I bij deze ordonnantie. ».

Het Hoofdstuk voorheen genummerd VI wordt aldus hernummerd naar Hoofdstuk VII, en de artikelen voorheen genummerd 18 en 19 worden aldus hernummerd naar artikelen 19 en 20.

Het Hoofdstuk voorheen genummerd VII wordt aldus hernummerd naar Hoofdstuk VIII, en de artikelen voorheen genummerd 20 tot 22 worden aldus hernummerd naar artikelen 21 tot 23. HOOFDSTUK VII. - Praktische bepalingen

Art. 15.In artikel 20 (oud artikel 19) van dezelfde ordonnantie worden de woorden « beslist om een gewestelijke portaalsite te creëren » vervangen door de woorden « onderhoudt een gewestelijke portaalsite » en worden de woorden « aan een administratie of publieke structuur » vervangen door de woorden « aan het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest ». In de tweede zin wordt het woord « platform » vervangen door het woord « portaal ». HOOFDSTUK VIII. - Overgangs- en opheffingsbepalingen

Art. 16.In artikel 21 (oud artikel 20), eerste lid, van dezelfde ordonnantie worden de woorden « de ordonnantie van 6 maart 2008 tot omzetting van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2013/37/EU van het Europese Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. » vervangen door de woorden « de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en de omzetting van Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. ».

In hetzelfde artikel (oud artikel 20), tweede lid, worden de woorden « de bestaande Brusselse « Licence ouverte/Open Licence van 3/2/14 ». » vervangen door de woorden « de licenties die voorzien zijn in hoofdstuk II van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 februari 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en tot omzetting van Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. ».

Art. 17.In artikel 22 (oud artikel 21) van dezelfde ordonnantie worden de woorden « van 6 maart 2008 houdende omzetting van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie » vervangen door de woorden « van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en de omzetting van Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie ».

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 december 2021.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2020-2021 A-407/1 Ontwerp van ordonnantie Gewone zitting 2021-2022 A-407/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 10 december 2021

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^