Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen en van de Bijlage, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983 (2) type wet prom. 12/10/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021033486 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap betreffende het centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021021876 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bepaalde indicator-gewichten bedoeld in artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor financiële diensten type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021022865 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie voor het jaar 2021 aan de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 05/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021034334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021043281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 november 2021, wordt mevrouw Aline VANKERBERGHEN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteunin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021043282 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 november 2021, wordt mevrouw Arlinda THACI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021205164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021205094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, 10 september 2021, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 19/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2022040015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021033974 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Service emploi de Koekelberg VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 18/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021033977 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de formation Bonnevie VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 18/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021033978 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Recyclerie sociale de Saint-Gilles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 18/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021033984 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van La ferme nos pilifs VZW als sociale onderneming

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021205428 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2021 van 8 juli 2021 Rolnummer 7406 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 203 en 205 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Hof, s wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

beschikking

type beschikking prom. 24/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021022889 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan type beschikking prom. 10/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021034364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 met het oog op de vaststelling van een open databeleid en de omzetting van Richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2022020005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de Code 2021 en de Internationale Standaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2022020007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de gewestelijke prioriteiten voor de programmering 2022-2024 van het Gemeentelijk investeringsplan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2022040011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 12 bijkomende lestijden aan 1 schoolinrichting voor gewoon basisonderwijs, met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2022040010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de Service francophone des Métiers et des Qualifications

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2022200119 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bibliothecarissen (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer : AFG21344 Solliciteren kan tot 17/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021022807 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 november 2021, wordt mevrouw Katlijn HERMANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021022767 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Paul F.A.U. BOSSUYT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021034463 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Estel APPELMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021043419 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 02 december 2021, wordt de mevrouw Nancy SIMONS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1st Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2022040013 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Hanne BOGAERTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 12 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021034462 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 10 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket Berg(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2022200109 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** software architecten **** (niveau ****3) voor **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - **** : ****21368 Deze selectie werd afgesloten op 05/01/2022. De lijs(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

document

type document prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021206130 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning bij verschillende rechtbanken (m/v/x) (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG21461 Solliciteren kan tot en met 27/01/2022 v(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2021206133 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning bij verschillende rechtbanken (m/v/x) (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG21479 Solliciteren kan tot en met 27/01/2022(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 13/01/2022 numac 2022200098 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning bij verschillende rechtbanken (m/v/x) (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde. - Selectie-nummer : ANG22002 Solliciteren kan tot en met 27/01/2022 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^