Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021022565 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 21/12/2021 numac 2021205899 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging met zes maanden van het beheerscontract 2017-2021 tussen het Waalse Gewest en de vzw "Wallonie Belgique Tourisme" type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021034336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ukkel type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 27/12/2021 numac 2021034337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022726 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 27/07/2022 numac 2022204281 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 27/07/2022 numac 2022204282 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 10 van organisatieafdeling 10 en de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 28/07/2022 numac 2022204283 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 28/07/2022 numac 2022204284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 10 van de organisatieafdelingen 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 17/03/2023 numac 2023040878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

decreet

type decreet prom. 10/12/2021 pub. 17/02/2022 numac 2022030006 bron vlaamse overheid Decreet houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen type decreet prom. 10/12/2021 pub. 17/02/2022 numac 2022030008 bron vlaamse overheid Decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen

beschikking

type beschikking prom. 10/12/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034330 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen type beschikking prom. 10/12/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021034329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoeging van een afwijkende overgangsregeling in de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type beschikking prom. 10/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021034364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 met het oog op de vaststelling van een open databeleid en de omzetting van Richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie type beschikking prom. 10/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021034390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type beschikking prom. 10/12/2021 pub. 23/03/2022 numac 2021034391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021034341 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021034395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het Vlaams Beschermingsmechanisme, wat betreft de verlenging van de uiterlijke beslissingsdatum tot toekenning van de steun overeenkomstig de tijdelijke kaderregeling COVID-19 en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 over de strategische transformatiesteun inzake COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021043483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de EPB, de uitbreiding van de energieprestatieregelgeving tot zorgwoningen en de uitbreiding van de labelpremie, de rentesubsidie en de energielening+ tot collectieve woongebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021022748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034403 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021022855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de CV Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 31/01/2022 numac 2022030005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 02/02/2022 numac 2022020071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 03/02/2022 numac 2022030022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties en van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 16/02/2022 numac 2022030085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit provisioneel krediet GB0-1GBF2FA-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 23/02/2022 numac 2022030285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 01/03/2022 numac 2022030278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021 tot uitvoering van deel III van luik III van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de private geregionaliseerde revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 11/03/2022 numac 2022030663 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van bijkomend uitstel aan de sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arrondissement Leuven, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de minimale schaalgrootte type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2022030719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van bijkomend uitstel aan de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de minimale schaalgrootte type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2022030720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van bijkomend uitstel aan de sociale huisvestingsmaatschappij Tieltse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de minimale schaalgrootte type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 24/03/2022 numac 2022040123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 24/03/2022 numac 2022040125 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 29/03/2022 numac 2022040384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de erkenning van woningcontroleurs en de korte termijn voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek in de waarschuwingsprocedure

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2021 pub. 26/01/2023 numac 2023030295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende begrotings- en boekhoudkundig reglement van de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen. - Addendum

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021034365 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 10/12/2021 pub. 14/02/2022 numac 2021034366 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021

erratum

type erratum prom. 10/12/2021 pub. 04/04/2022 numac 2022031239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Erratum type erratum prom. 10/12/2021 pub. 16/06/2022 numac 2022041594 bron vlaamse overheid Decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen. - Erratum

document

type document prom. 10/12/2021 pub. 31/01/2022 numac 2021022818 bron brussels hoofdstedelijk parlement, verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest en raad van de franse gemeenschapscommissie Benoeming van de Brusselse ombudsvrouw - beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie
^