Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 03 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031323
pub.
30/04/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/ordonnantie/2014/04/03/2014031323/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Hoofdstuk I. - Wijziging van de ordonnantie van1 maart 2007 betreffende de beschermingvan het leefmilieu tegen de eventueleschadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen

Art. 2.§ 1. - De titel « Definities » tussen artikel 1 en artikel 2 van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen wordt vervangen door de titel « Definities en toepassingsgebied ». § 2. - Artikel 2 van de voornoemde ordonnantie wordt vervangen door de volgende tekst : « § 1. - Voor de toepassing van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten, wordt verstaan onder : 1° « niet-ioniserende stralingen » : de elektromagnetische stralingen met een frequentie tussen 0,1 MHz en 300 GHz;2° « voor het publiek toegankelijke plaatsen » : - de ruimtes in een gebouw waarin mensen regelmatig kunnen verblijven, in het bijzonder woonruimtes, hotels, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en gebouwen bestemd voor regelmatig gebruik als sport- en speelruimte; - plaatsen in de openlucht waar mensen regelmatig kunnen verblijven, in het bijzonder tuinen, binnenplaatsen van huizenblokken, parkgebieden en speelplaatsen, met uitzondering van met name balkons en terrassen van gebouwen; 3° « broadcast » : de stralingen die worden gebruikt voor het uitzenden van radioprogramma's op de door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie toegestane frequenties : - voor de frequentiemodulatie, in de FM-band; - voor de amplitudemodulatie of andere in de lange-, midden- en kortegolfbanden; - voor de toegestane frequenties voor DAB (digital audio broadcasting); en - voor de toegestane frequenties voor DVB (digital video broadcasting/digitale aardse televisie).

Het begrip « broadcast » kan door de Regering worden aangevuld; 4° « overheid » : een rechtspersoon die, om welke reden ook, een gebouw betrekt op het grondgebied van het Gewest of er activiteiten uitoefent en die tot een van de volgende categorieën behoort : a) de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, de lokale overheden en de instellingen van openbaar nut;b) elke instelling niet beoogd in punt a) : - opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn en; - waarvan de activiteit grotendeels wordt gefinancierd door de overheden beoogd in punten a) en b), of waarvan het beheer onderworpen is aan een controle door deze laatste, en; - waarvan het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan samengesteld is uit leden van wie meer dan de helft aangesteld wordt door de overheden beoogd in punten a) en b); c) de verenigingen gevormd door een of meer overheden beoogd in punten a) en b). § 2. - Deze ordonnantie is niet van toepassing op niet-ioniserende stralingen van natuurlijke oorsprong en evenmin op niet-ioniserende stralingen afkomstig van toestellen die gebruikt worden door particulieren, zoals gsm's, terminals voor mobiele telecommunicatie, lokale wifi-netwerken van particulieren, telefoniesystemen van het type DECT en stralingen afkomstig van amateurradiostations.

De broadcast-stralingen vallen onder deze ordonnantie, met uitzondering van de norm bedoeld in artikel 3, § 1. ».

Art. 3.Artikel 3 van de voornoemde ordonnantie wordt vervangen door de volgende tekst : « § 1. - De Regering stelt de algemene kwaliteitsnormen vast waaraan elk milieu moet voldoen met het oog op de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen.

In alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, mag de vermogensdichtheid van de niet-ioniserende stralingen nooit hoger zijn dan de norm van 0,096 W/m² (ter indicatie 6 V/m) bij een referentiefrequentie van 900 MHz.

De vermogensdichtheid van de niet-ioniserende stralingen mag bijgevolg nooit hoger zijn dan de maximumwaarde van : - 0,043 W/m² voor de frequenties tussen 0,1 MHz en 400 MHz; - f/9375, uitgedrukt in W/m² tussen 400 MHz en 2 GHz (waarbij f staat voor de frequentie uitgedrukt in MHz); - 0,22 W/m² voor de frequenties tussen 2 GHz en 300 GHz.

Voor de samengestelde velden, moet de vermogensdichtheid zo worden beperkt dat : 300 GHz ? Si/Sri ? 1 0,1 MHz waarbij Si de vermogensdichtheid is van het elektrisch veld met een frequentie i tussen 0,1 MHz en 300 GHz en waarbij Sri de maximale vermogensdichtheid is in W/m² en zoals gedefinieerd in het derde lid van dit artikel. § 2. - Er wordt een comité opgericht van experten op het gebied van niet-ioniserende stralingen, hierna « het Comité » genoemd. Het Comité bestaat uit negen leden met relevante medische, wetenschappelijke, economische of technische ervaring met betrekking tot het voorwerp van deze ordonnantie.

De Regering bepaalt de samenstelling en de werking van het Comité.

Het Comité wordt ermee belast de uitvoering van deze ordonnantie en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten te evalueren, met name op het vlak van de evoluties van de technologie en de wetenschappelijke kennis, de economische eisen en de volksgezondheidseisen. Daartoe bezorgt het Comité de Regering jaarlijks een verslag dat aanbevelingen kan bevatten. Dat verslag wordt op de website van het Brussels Instituut voor Milieubeheer gepubliceerd binnen drie maanden na de ontvangst ervan door de Regering. Ook kan de Regering op elk moment een dergelijk verslag en aanbevelingen opvragen bij het Comité. Het eerste verslag zal uiterlijk op 1 september 2014 aan de Regering worden bezorgd.

Bij de uitoefening van zijn opdrachten, kan het Comité advies inwinnen bij onder meer : - de exploitanten van toestellen die niet-ioniserende stralingen kunnen opwekken of doorzenden; - het Brussels Instituut voor Milieubeheer; - de Hoge Gezondheidsraad. ».

Art. 4.§ 1. - De titel « Kadaster van de zendinstallaties en bekendmaking » tussen artikel 7 en artikel 8 van de voornoemde ordonnantie wordt vervangen door de titel « Kadaster van de zendinstallaties en van de publieke daken, en bekendmaking ». § 2. - In artikel 8 van de voornoemde ordonnantie wordt het teken « § 1 » ingevoegd tussen de woorden « Art. 8 » en het woord « De ». § 3. - Diezelfde paragraaf wordt als volgt aangevuld : « Dat kadaster van zendinstallaties wordt gepubliceerd om elke burger de mogelijkheid te geven om, op elk moment, bij het Instituut een klacht in te dienen met betrekking tot de naleving van de in artikel 3 bedoelde norm en de in artikel 5 bedoelde exploitatievoorwaarden van de inrichtingen. Als het Instituut de klacht gegrond acht, wijzigt het de betrokken milieuvergunning volgens de procedure bepaald in artikel 64 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. ». § 4 - Aan het slot van artikel 8 van de voornoemde ordonnantie wordt een tweede paragraaf toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. - Uiterlijk bij de inwerkingtreding van de ordonnantie van ... tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, stelt de Regering een kadaster op van de daken van gebouwen gebruikt door overheden en welke plaats kunnen bieden aan inrichtingen die niet-ioniserende stralingen kunnen opwekken, doorzenden of ontvangen.

Dat kadaster wordt regelmatig geüpdatet.

Om de doelstellingen van deze ordonnantie te verwezenlijken, kan de Regering de autonome bestuursinstellingen, in de zin van artikel 85 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, verplichten om akkoord te gaan met de plaatsing van dergelijke inrichtingen op het dak van die gebouwen. ».

Hoofdstuk 2. - Wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997betreffende de milieuvergunningen

Art. 5.Artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen wordt als volgt gewijzigd : 1° In het eerste lid, wordt het woord « vijf » vervangen door het woord « zes »;2° In datzelfde lid, wordt de aanduiding « , ID » ingevoegd tussen de aanduidingen « IC » en « en III »;3° In het derde lid, wordt de aanduiding « , ID » ingevoegd tussen de aanduidingen « IC » en « en III »;4° In het vierde lid, wordt de aanduiding « , ID » ingevoegd tussen de aanduidingen « IC » en « en III ».

Art. 6.In de eerste paragraaf van artikel 7 van de voornoemde ordonnantie, wordt de formulering « klasse IA, IB en II » vervangen door de formulering « klasse IA, IB, ID en II ».

Art. 7.In Titel II van de voornoemde ordonnantie : 1° Het opschrift van hoofdstuk IV wordt zo gewijzigd dat de woorden « , van klasse ID » worden ingevoegd tussen de woorden « van klasse II » en het woord « en »;2° Het opschrift van afdeling 2 van hoofdstuk IV wordt zo gewijzigd dat de woorden « en de inrichtingen van klasse ID.» worden ingevoegd na de woorden « tijdelijke inrichtingen ».

Art. 8.In het vierde lid van de eerste paragraaf van artikel 52 van de voornoemde ordonnantie, worden de woorden « en voor inrichtingen van klasse ID » toegevoegd na de woorden « van klasse IA en IB ».

Art. 9.In artikel 85 van de voornoemde ordonnantie, worden onder het 1° de woorden « klasse IA en IB » vervangen door de woorden « klasse IA, IB en ID ».

Art. 10.In het 5° van § 1 van artikel 100 van de voornoemde ordonnantie, worden de woorden « , een inrichting van klasse ID » ingevoegd na de woorden « een inrichting van klasse II ».

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 april 2014.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2013/2014.

A-466/1 Voorstel van ordonnantie.

A-466/2 Verslag.

A-466/3 Amendementen na verslag.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 24 januari 2014.

^