Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een effectief lid Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Marc JUSTAERT eervol ontslag ve - wordt, op voordracht van het Nationaal Intermutualistisch College, benoemd ten titel van effectie(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015204365
pub.
01/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een effectief lid Bij koninklijk besluit van 16 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015204169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015205348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015204346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 in het kader van de ontwikkeling van Evidence Based Nursing in de eerstelijnszorg type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015204283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Marc JUSTAERT eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Nationaal Intermutualistisch College; - wordt, op voordracht van het Nationaal Intermutualistisch College, benoemd ten titel van effectief lid van hetzelfde Beheerscomité van de sociale zekerheid, ter vervanging van de heer Marc JUSTAERT, wier mandaat hij zal voleindigen.

^